reklama

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

Choć zasady dotyczące rekrutacji do przedszkoli są jasne, kryteria przejrzyste, a harmonogramy podane do publicznej wiadomości, to procedura naboru dzieci do przedszkoli i tak co roku budzi wiele emocji.

Co jest tego powodem? Zbyt mała liczna miejsc w placówkach. To dlatego można mieć wrażenie, że bierzemy udział w loterii. Niemniej wielu rodzicom i dzieciom się udaje. Bądź dobrej myśli i zobacz, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dopełnić formalności, by dziecko mogło zostać przedszkolakiem.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują kryteria ustawowe (etap pierwszy) oraz kryteria samorządowe (etap drugi). Stosuje się je w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, czyli właściwie zawsze..

Kryteria ustawowe

Kryteria ustawowe są określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty i są brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Mają one jednakową wartość (na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.).

Kryteria ustawowe:

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata
 • w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jakie dokumenty potwierdzają spełnienie kryteriów ustawowych?

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Kryteria samorządowe

Na drugim etapie rekrutacji stosuje się kryteria samorządowe. Dla porządku i przejrzystości każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów, a spełnienie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku stosowne dokumenty.

Jakie kryteria obowiązują w Twoim mieście, jakie dokumenty należy złożyć oraz jak wygląda harmonogram, musisz sprawdzić sama, w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Rekrutacja nie rozpoczyna się jednocześnie – i tak na przykład rekrutacja do warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 1 marca 2016 r., w Gdańsku - 14 marca, a Wrocławiu 7 marca.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: