500 zł na dziecko? Nie dla każdego.

500 zł na dziecko? Nie dla każdego.

reklama

Projekt ustawy "Rodzina 500 plus" zakłada 500 zł na każde dziecko dla uboższych rodzin oraz identyczną kwotę na drugie i kolejne dzieci w pozostałych rodzinach. Zobacz, kto może liczyć na wsparcie, jakie dokumenty należy przygotować i do kogo się o nie zwrócić.

Dla kogo 500 zł na dziecko?

Projekt "Rodzina 500 plus" zakłada, że świadczenie będą mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

reklama

Kryterium dochodowe

Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacone zostanie tylko wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kwota dochodu na osobę może maksymalnie wynieść 1200 zł. Rodzinom 2+2 i wielodzietnym będą wypłacane pieniądze na drugie i każde kolejne dziecko - dochody nie mają znaczenia.

Kto nie otrzyma 500 zł na dziecko?

  • Na 500 zł na dziecko nie mogą liczyć pary bez ślubu, które mieszkając razem wychowują dwójkę dzieci, ale pochodzących z poprzednich związków. Chyba, że nie przekraczają kryterium dochodowego.
  • Świadczenia nie dostaną także rodziny, w których dziecko założyło własną rodzinę, np. zawarło związek w wieku 17 lat. To samo tyczy się, np: nieletnich matek, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
  • Świadczenie nie przysługuje małoletnim umieszczonym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.
  • Pieniędzy nie otrzymają również rodzice, którzy pobierają zasiłki przyznawane w innym kraju.

reklama

Kto wypłaci pieniądze?

Organem, który będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia wychowawczego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pieniądze. Zadania władzom terytorialnym zlecane są z zakresu administracji rządowej.
Na pokrycie wydatków z budżetu państwa trzeba wygospodarować - według szacunków obecnego rządu – co najmniej 21 mld. zł rocznie.

Jakie dokumenty?

Przyznanie świadczenia wychowawczego odbywa się na wniosek rodziców, jednego z rodziców, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka. Jakie dokumenty są niezbędne?

  • wniosek - składany w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
  • zaświadczenie o dochodzie każdego członka rodziny, wydane przez urząd skarbowy;
  • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
  • oświadczenie o faktycznie uzyskanych dochodach zadeklarowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym;
  • oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego;
  • inne niezbędne dokumenty m.in. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

reklama

Kontrola państwowa

 

Projekt ustawy zakłada, że w przypadku, gdy pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innego organu publicznego stwierdzi, że osoba uprawniona marnotrawi wypłacane jej świadczenie, wydaje je niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy będzie miał wątpliwości co do tego, czy danej rodzinie świadczenie wychowawcze się należy, urzędnik będzie mógł zlecić przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Możliwe jest też wstrzymanie wypłaty dodatku.

Autorzy projektu ustawy przewidują pomoc dla rodziny w rocznym okresie rozliczeniowym, który będzie obowiązywał od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Ocena: 3.93 z 5. Ocen: 20

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: