reklama
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać zaświadczenia (zwolnienia) w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA. Czemu mają służyć te zmiany? Jak wygląda nowa procedura? Zobacz, co powinnaś wiedzieć o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich.

Od nowego roku wystawianie zwolnień lekarskich odbywać się może na dwa sposoby: drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej oraz w wersji nowej, elektronicznej. To okres przejściowy, ponieważ od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Jak wygląda procedura

Lekarz może wypisać zwolnienie w gabinecie, ale i na wizycie domowej, poprzez aplikację na telefonie. Jak wygląda taka procedura? Lekarz podpisuje zweryfikowane przez system dane przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Następnie przekazuje e-ZLA drogą elektroniczną do ZUS. ZUS z kolei udostępnia zwolnienie płatnikowi składek nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie e-dokumentu jest ustalony przez ZUS. Zaświadczenie lekarskie będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Zakład pracy powinien poinformować pracowników, że posiada taki profil i będzie sam pobierał zaświadczenia lekarskie e-ZLA bez konieczności ich przedkładania.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie - ułatwienia

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie to spore ułatwienia, zarówno dla pracowników i pracodawców, jak ZUS oraz lekarzy.

Dla pracownika

Dzięki temu, że lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4), chory pracownik nie musi dostarczać go już do zakładu pracy w ciągu 7 dni od wystawienia (jak było dotychczas, w przypadku zwolnienia w wersji papierowej). Wprowadzenie zwolnień on-line to ułatwienie dla tych, których stan zdrowia nie pozwalał na dotarcie do firmy, a nie mieli oni innych możliwości, by wywiązać się z obowiązku przedstawienia dokumentu.

Skróci się również okres oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.

Dla ZUS

Zmiany wpłyną także na usprawnienie przepływu dokumentów między pracownikiem, pracodawcą oraz ZUS. Niemożliwe stanie się zagubienie lub zniszczenie dokumentu, co zdecydowanie może przydarzyć się tradycyjnemu, papierowemu L4.

Z pewnością zwiększy się również skuteczność prowadzonej przez ZUS kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, szczególnie tych krótkotrwałych. Dotychczas przepisy dopuszczały dostarczenie L4 w ciągu 7 dni od wystawienia, co ograniczało możliwości kontroli chorego.

Dla pracodawcy

Przełożony chorego pracownika otrzymuje informację o zwolnieniu nie później niż dzień po otrzymaniu e-ZLA. Jest ona widoczna na profilu na PUE ZUS, gdzie pracodawca może również zobaczyć poprzednie zwolnienia lekarskie pracownika, jeśli pojawi się ono w systemie (czy pracownik tego chce czy nie).

Nie bez znaczenia jest fakt, że e-zwolnienie będzie trudniejsze do sfałszowania, a i mniejsze będzie ryzyko nadużyć. Pracodawca niemal natychmiast, także drogą elektroniczną, będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia tego zwolnienia.

Dla lekarza

Wypisanie zwolnienia w formie elektronicznej trwa krócej i jest dla lekarza łatwiejsze, ponieważ otrzymuje on automatycznie dostęp do danych ubezpieczonego pacjenta i  płatnika składek oraz członków rodziny pacjenta (gdy potrzebna jest opieka). Wystarczy wpisać PESEL pacjenta, by dane identyfikacyjne zostały uzupełnione automatycznie. Pozostałe, niezbędne informacje, lekarz wybierze z listy. System sam weryfikuje wprowadzane dane.

Lekarz nie musi już, jak w przypadku papierowej wersji zwolnień, przesyłać ich do ZUS oraz zachowywać kopii.

Zgodnie z założeniem projektu lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek, w niezbędnym zakresie, w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki nad członkiem rodziny.

Lekarz, na podstawie uzyskanych od ubezpieczonego danych identyfikacyjnych tj. po wpisaniu nr PESEL, będzie miał dostęp do:

  • danych ubezpieczonego
  • danych członków rodziny (w przypadku zasiłku opiekuńczego)
  • danych o płatnikach składek (czyli pracodawcy)
  • informacji o wcześniejszych zwolnieniach lekarskich ubezpieczonego.

Docelowo lekarz rodzinny, poprzez platformę, ma mieć informacje, u jakich specjalistów leczy się pacjent oraz jakie leki przepisane przez specjalistów przyjmuje.

reklama

Niezbędniki w dziale ciąża