reklama
Zasiłek rodzinny 2017/2018 - podstawowe informacje

Zasiłek rodzinny 2017/2018 - podstawowe informacje

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, wypłącane uprawnionym osobom, w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje tylko wówczas, gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza założonej kwoty - tzw. kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. I tak przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł,a jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności - 764 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł).Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Ile wynosi wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. Od 1.11.2017 r. wynosi on:

 • w przypadku dziecka do 5. roku życia – zasiłek wynosi 100 zł miesięcznie,
 • w przypadku dziecka między 5. a 18. rokiem życia –  130 zł miesięcznie,,
 • w przypadku dziecka uczącego się (między 18. a 24. rokiem życia) – 140 zł miesięcznie.

Jaki organ zajmuje się wypłatą zasiłku rodzinnego?

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych jest jednak często przekazywana do jednostki organizacyjnej gminy, na przykład do ośrodka pomocy społecznej czy PCPR

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Czy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości prawo do zasiłku rodzinnego wygasa?

Nie. Świadczenie jest przyznawane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat lub zakończenia nauki szkolnej jednak nie dłużej niż do 21 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komu zasiłek roddzinny nie przysługuje?

Zasiłku rodzinnego nie otrzymają:

 • dzieci lub osoby uczące się, które wstąpiły w związek małżeński,
 • dzieci przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie (także piecza zastępcza),
 • osoby uczące się przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie,
 • pełnoletnie dzieci lub osoby uczące się, które otrzymały zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci bez zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od jednego rodzica na rzecz dziecka, z wyjątkiem gdy: rodzice lub rodzic dziecka nie żyją, ojciec dziecka pozostaje nieznany, powództwo o świadczenia alimentacyjne od drugiego rodzica zostało oddalone, sąd nakazał jednemu rodzicowi ponosić całkowity koszt utrzymania dziecka i nie zasądził alimentów od drugiego rodzica, członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za granicą (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowania dziecka
 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

aktualizacja: listopad 2017 r.

reklama

Niezbędniki w dziale ciąża