reklama
Zasiłek rodzinny - podstawowe informacje

Zasiłek rodzinny - podstawowe informacje

Jaki organ zajmuje się wypłatą zasiłku rodzinnego?

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych jest jednak często przekazywana do jednostki organizacyjnej gminy, na przykład do ośrodka pomocy społecznej

Co to jest okres zasiłkowy w zasiłku rodzinnym?

Przez okres zasiłkowy rozumie się czas, na jaki przyznawany jest zasiłek i jest to okres od 1 listopada danego roku do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wnioski o zasiłek na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego, czyli od 1 września każdego roku. Wnioski złożone w trakcie trwania okresu zasiłkowego uwzględnia się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Ile wynosi obecnie wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka, na które jest wypłacany i od listopada 2012 wynosi miesięcznie:

- 77zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także pełnoletniej osobie uczącej się, jeśli nie pozostaje ona na utrzymaniu rodziców na skutek ich śmierci lub wyroku sądowego.

Czy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości prawo do zasiłku rodzinnego wygasa?

Nie. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do momentu ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. W przypadku osób nie pozostających na utrzymaniu rodziców zasiłek może być wypłacany do chwili ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuują one naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie warunki należy spełniać, by móc ubiegać się o zasiek rodzinny?

Podstawowym kryterium uzyskania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Od listopada 2012r. zasiłek przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza 593 złote miesięcznie (lub 623 złote w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

W jakich sytuacjach, mimo spełnienie kryterium dochodowego, zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Ustawa wymienia szereg sytuacji, w których zasiłek nie przysługuje. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy dziecko lub osoba ucząca się nie pozostająca na utrzymaniu rodziców wstąpiła w związek małżeński lub została umieszczona w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Dochody za jaki okres uwzględnia się ustalając przeciętny miesięczny dochód rodziny?

Ustalając prawo do zasiłku rodzinnego uwzględnia się dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

Co to są dochody utracone?

Może się zdarzyć, że w roku poprzedzającym okres zasiłkowy sytuacja ekonomiczna rodziny była znacznie lepsza niż w momencie wnioskowania o zasiłek – mogło bowiem dojść do utraty niektórych składników dochodu. Dochód utracony może stanowić pomniejszenie dochodu rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczenia, jeśli utrata ta wystąpiła wskutek:

- uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
- utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło),
- utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej (z wyjątkiem rent przyznanych rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego),
- wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej.

A co kiedy sytuacja materialna rodziny jest lepsza niż wynika to z informacji o dochodach za rok poprzedzający okres zasiłkowy?

Podobnie jak w kwestii dochodu utraconego, osoba wnioskująca o zasiłek zobowiązana jest poinformować o dodatkowych (względem roku poprzedzającego) źródłach dochodu, jeśli dochody te uzyskuje w wyniku:

- powrotu do pracy po urlopie wychowawczym,
- uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło),
- uzyskania zasiłku przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej (z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego),
- rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak należy rozumieć pojęcie rodziny w kontekście ustalania przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny?

Pod pojęciem rodziny rozumie się w tym przypadku:

- małżonków,
- rodziców dzieci,
- opiekuna faktycznego dziecka,
- pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

W tym kontekście do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

aktualizacja: Marzanna Szulta

reklama

Niezbędniki w dziale ciąża