reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Masa kreatywności, czyli Farma Świeżości!

    Wskakuj na Farmę Świeżości i sprawdź propozycje dla dzieci 3-10 l. Jasne, że wskakuję.

    Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie Netto: Zdobądź nagrody!

reklama

Uznanie lub zaprzeczenie ojcowstwa

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Jeżeli dziecko nie urodziło się w związku małżeńskim, jego biologiczny ojciec nie jest automatycznie uznawany za ojca w sensie prawnym. Formalne przyznanie, że jest się ojcem dziecka może nastąpić poprzez uznanie dziecka. Odbywa się to przez złożenie oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie takie składa mężczyzna od którego pochodzi dziecko, a matka musi potwierdzić jego oświadczenie ( może to zrobić od razu lub w ciągu 3 miesięcy ). Mężczyzna składający takie oświadczenie nie musi być pełnoletni, wystarczy że ma ukończone 16 lat i nie ma podstaw by go całkowicie ubezwłasnowolnić.


Jeżeli jednak nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ( nie ma 18 lat i nie zawarł małżeństwa) może to zrobić tylko przed sądem opiekuńczym. Za granicą można też uznać dziecko przed polskim konsulem, gdy oboje lub jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie.


W wyjątkowej sytuacji, gdy życiu matki lub mężczyzny chcącemu uznać dziecko grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć również notariuszowi, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa lub sekretarzowi powiatu albo gminy.


Należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach uznanie dziecka nie jest możliwe. Nie można uznać dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Nie jest to możliwe także w czasie kiedy toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa. W sytuacji zaś, gdy dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletniości, mężczyzna ma na uznanie go 6 miesięcy od dowiedzenia się o jego śmierci, jednak może to zrobić tylko do dnia, w którym dziecko ukończyłoby 18 lat.
Istnieje również możliwość uznania dziecka poczętego jeszcze przed jego urodzeniem. Jeżeli matka zawrze wówczas małżeństwo z innym mężczyzną, uznane dziecko urodzone potem nie będzie objęte domniemaniem ojcostwa męża.

W sytuacji gdy mężczyzna uznał dziecko, ale jednak nie pochodzi ono od niego, możliwe jest cofnięcie skutków tego uznania – jest to możliwe jednak tylko za pośrednictwem sądu. Następuje to w drodze powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka ( nie mylić z powództwem o ustalenie ojcostwa). Nie można go wytoczyć po śmierci dziecka, chyba że zostało ono uznane po jego śmierci. Wówczas do dnia, w którym osiągnęłoby pełnoletniość można je wytoczyć przeciwko kuratorowi postanowionemu przez sądw miejsce dziecka.Z powództwem może wystąpić mężczyzna, który uznał dziecko i matka dziecka. Dziecko zaś, kiedy osiągnie pełnoletniość może samo wytoczyć takie powództwo. Różne są jednak zasady i dla dokonywania przez nich tej czynności.

Mężczyzna, który uznał dziecko wytacza takie powództwo przeciwko dziecku i matce (jeśli matka żyje). Ma na to 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się że nie jest ojcem, jednak jeśli uznał dziecko przed jego urodzeniem, to termin ten zacznie biec dopiero od urodzenia się dziecka. Powództwo to może on wytoczyć do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.


Matka dziecka, która potwierdziła ojcostwo powinna wytoczyć powództwo przeciw dziecku i mężczyźnie który dziecko uznał (jeśli on żyje). Ma na to 6 miesięcy od dnia w którym dowiedziała się o tym, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny który je uznał. Jeśli jednak uznanie nastąpiło przed jego urodzeniem, to termin ten zacznie biec dopiero od urodzenia się dziecka. Powództwo to może ona wytoczyć do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.Dziecko zaś kiedy osiągnie pełnoletniość może samo wytoczyć takie powództwo. Wytacza je przeciwko matce i mężczyźnie który je uznał ( gdy matka nie żyje - tylko przeciwko mężczyźnie, a gdy on nie żyje przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd ). Może ona dokonać tego od osiągnięcia pełnoletniości w ciągu trzech lat.

Sądem właściwym do wytoczenia tego powództwa jest Sąd Rejonowy w okręgu którego miejsce zamieszkania ma osoba przeciwko której jest ono wytaczane (pozwany). Jeśli nie da się tego miejsca ustalić – sąd w którym miejsce zamieszkania ma osoba która wytacza powództwo ( powód ).
 
Ostatnia edycja:
reklama

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka (art. 84 § 1 kro). Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 84 § 2 k.r.o.). Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku (art. 84 § 3 k.r.o.). Sprawy o ustalenie ojcostwa objęte są postępowaniem odrębnym w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi. W procesie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie dochodzić związanych z tym roszczeń majątkowych. Sprawy o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych. Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Aby uznanie dziecka było skuteczne matka dziecka musi wyrazić na nie zgodę. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Są sytuacje, kiedy matka dziecka nie może wyrazić zgody na uznanie dziecka. Jest to dopuszczalne, gdy:
  • matka nie żyje,
  • nie przysługuje jej władza rodzicielska,
  • gdy porozumienie się z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
W takiej sytuacji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, którym jest opiekun. Na dokonanie tej czynności opiekun powinien uzyskać zgodę sadu opiekuńczego.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
NA CZYM POLEGA UZNANIE DZIECKA

Uznanie dziecka przez ojca to oświadczenie ojca, że dziecko od niego pochodzi. Dziecko jest uznawane:

* przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
* w sytuacjach wyjątkowych (np. niebezpieczeństwo grożące życiu ojca) - przed notariuszem lub terenowym organem administracji państwowej,
* za granicą - przed polskim konsulem.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
SĄDOWE USTALENIE OJCOWSTWA

Ojcostwa można dochodzić przed sądem, gdy ojciec nie uznał dziecka dobrowolnie. Pozew należy złożyć do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, czyli ojca dziecka. Złożenie takiego pozwu jest wolne od opłat. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiem-dziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Domniemanie to może być obalone.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
ZAPRZECZENIE OJCOWSTWA

Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie przed upływem 180 dni od ślubu, do zaprzeczenia ojcostwa męża wystarczy oświadczenie, że nie jest o­n ojcem. Oświadczenie takie nie jest wystarczające, jeżeli mężczyzna przed ślubem wiedział, że jego przyszła żona jest w ciąży lub współżył z nią przed ślubem, w okresie, kiedy dziecko zostało poczęte.

Dziecko urodzone w małżeństwie albo co do którego zachodzi domniemanie nosi nazwisko ojca wtedy, gdy małżonkowie tak postanowili w oświadczeniu składanym podczas zawierania małżeństwa. Dziecko nosi nazwisko ojca, jeżeli uznał o­n dziecko, a więc nadanie dziecku nazwiska ojca następuje tu automatycznie.

Aby dziecko, które uznał ojciec, nosiło nazwisko matki, potrzebna jest zgoda matki lub innego przedstawiciela ustawowego dziecka, a także odpowiednie oświadczenie ojca


. W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa nadanie dziecku nazwiska ojca nie następuje automatycznie, gdyż nie ma takiego obowiązku. Aby dziecko nosiło nazwisko ojca potrzebne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek taki składa dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy, którym z reguły jest matka.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, w obu sytuacjach (dobrowolne uznanie dziecka i sądowe ustalenie ojcostwa) potrzebna jest także jego zgoda na nadanie mu nazwiska ojca. Jeżeli nie ustalono ojcostwa - dziecko nosi nazwisko matki. Wniosek o nadanie dziecku nazwiska ojca składa się do sądu opiekuńczego. Od takiego wniosku nie pobiera się opłat wpisowych.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
KIEDY DZIECKO NOSI NAZWISKO MĘŻA MATKI NIE BĘDĄCEGO JEGO OJCEM

Jeżeli matka małoletniego dziecka wyszła za mąż za mężczyznę, który nie jest ojcem dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko męża matki. Wniosek taki mogą złożyć tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest jego zgoda (wyrażona przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-nego) na nadanie mu nazwiska męża matki.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki jest niedopuszczalne, jeżeli nosi o­no nazwisko swojego ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
CDN.Nazwiska dziecka


Jeśli dziecko ma w akcie urodzenia wpisanego ojca,to nie ma możliwości aby nosiło inne nazwisko niż Twoje lub biologicznego ojca.Chyba że biologiczny ojciec zrzeknie się praw i wtedy Twój partner bedzie mógł adoptować Twoje dziecko i wtedy dać swoje nazwisko.
Jeśli natomiast dziecko w akcie urodzenia ma wpisane NN,to wtedy Twój partner może uznać dziecko i tym samym dać swoje nazwisko
 

Angelus3376

Mama Natana&Jordana&Wiki
Dołączył(a)
24 Kwiecień 2010
Postów
532
Miasto
Częstochowa
Mam pytanie w związku z tematem. Jestem 6 lat po rozwodzie, z małżeństwa mam dwóch synów. Teraz jestem, a w zasadzie byłam w związku przez prawie 5 lat i obecnie jestem w ciąży.Nie braliśmy ślubu z wielu powodów-jak widać słusznie. Nie wiem natomiast jak mam rozwiązać sprawę ojcostwa i nazwiska dziecka. Mianowicie: prawdopodobnie rozstaniemy się definitywnie lada moment,bo absolutnie nie możemy się dogadać, a dziecko przyjdzie na świat na początku września. Ja po rozwodzie noszę nazwisko eks męża,ponieważ moje dzieci z małżeństwa też je noszą. Teraz mam pytanie:
1. Czy to dzieciątko,które niedługo przyjdzie na świat, będzie mogło nosić to samo nazwisko,co ja (choć to nie jest moje rodowe nazwisko),bądź dwa nazwiska-to,które ja noszę + nazwisko swojego ojca? Dodam,że nazwisko ojca dziecka jest z mojego punktu widzenia śmieszne i trochę obraźliwe i nie chciałabym,żeby dziecko było w przedszkolu czy szkole szykanowane,ale jednocześnie podejrzewam,że ojciec nie zgodzi się,żeby dziecko w ogóle nie nosiło jego nazwiska.
2. Kiedy będę rodzić w szpitalu, to(nie pamiętam) czy mam gdzieś podać nazwisko ojca dziecka? A jeśli tak, to czy potem także muszę potwierdzić ojcostwo razem z nim w USC?
 
reklama

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Do momentu uznania dziecka przez bilogicznego ojca dziecko będzie nosiło twoje nazwisko to które teraz nosisz.W chwili uznania może nosić nazwisko ojca,ale to zależy od ciebie czy wyrazisz na to zgodę
 
Do góry