reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Masa kreatywności, czyli Farma Świeżości!

    Wskakuj na Farmę Świeżości i sprawdź propozycje dla dzieci 3-10 l. Jasne, że wskakuję.

    Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie Netto: Zdobądź nagrody!

reklama

Władza rodzicielska-ograniczenie,pozbawienie

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Ograniczenie władzy rodzicielskiej reguluje art 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
"1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
3) (59) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi. "

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - art 111
" 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
§ 1a. (61) Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić."
 
reklama

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Obejmuje ona w szczególności obowiązek wychowania go, reprezentowania oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem (art. 95 k.r.o.). Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do uzyskania pełnoletności. Władzę rodzicielską może mieć tylko osoba, która ukończyła 18 lat lub za zgodą sądu zawarła małżeństwo przed uzyskaniem pełnoletności, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (nieubezwłasnowolniona).
Każde z rodziców jest zobowiązane i jednocześnie uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej. o istotnych sprawach dziecka rodzice powinni decydować wspólnie (art. 97 k.r.o.). Jeżeli nie są w stanie się porozumieć, lub gdy jedno z rodziców pozbawia drugie możliwości decydowania o sprawach ważnych dla dziecka, ich spór może rozstrzygnąć sąd rodzinny. Każde z rodziców może napisać do sądu wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Taki wniosek rozpatruje sąd rejonowy właściwy dla miejsca, w którym mieszka dziecko (jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania, bierzemy pod uwagę miejsce, w którym aktualnie przebywa).
Prawo rodzinne i opiekuńcze przewiduje, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień (art. 107 k.r.o.). Taką samą decyzję może podjąć sąd w sytuacji, gdy rodzice nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim, pozostają w związku małżeńskim, lecz żyją oddzielnie oraz podczas rozwodu i separacji.
Ograniczenie to następuje z powodów praktycznych, jeżeli rodzice nie są w stanie razem zgodnie wykonywać władzy rodzicielskiej. Decydując, któremu z nich powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, a któremu ograniczyć, sąd powinien rozważyć szereg okoliczności mogących wpłynąć na to, które z rodziców daje większą gwarancję prawidłowego rozwoju dziecka.Ingerencja we władzę rodzicielską:
Jeżeli władza rodzicielska nie jest prawidłowo sprawowana, sąd może zadecydować o jej ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić, wówczas gdy zagrożone jest dobro dziecka. To ograniczenie może polegać na:
  • zobowiązaniu rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania (np. zobowiązanie dziecka, aby chodziło do szkoły, a rodziców - aby tego dopilnowali),
  • określeniu, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu albo poddaniu rodziców innym ograniczeniom, którym podlega opiekun (np. stały nadzór sądu opiekuńczego),
  • poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
  • skierowaniu małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi,
  • zarządzeniu o zabraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 109 k.r.o.).

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy władza ta nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. choroba psychiczna uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej), gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. znęcają się nad dzieckiem) lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbują dziecko) (art. 111 k.r.o.).
Sąd może zawiesić władzę rodzicielską, gdy istnieje przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu (art. 110 k.r.o.). Może tak być np. gdy rodzic znajduje się w szpitalu z powodu choroby.
Procedura ingerencji we władzę rodzicielską:
Decyzję o ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej sąd rodzinny może podjąć z urzędu. Oznacza to, że sam podejmuje odpowiednie kroki, ilekroć uzna to za stosowne. Informacja na temat krzywdy dziecka może trafić do sądu w różny sposób. Informacja taka może dotrzeć z sądu karnego (sąd karny, jeżeli uzna za celowe ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia sąd opiekuńczy) lub od osoby, która ma kontakt z dzieckiem (każda osoba, która wie o krzywdzie dziecka ma obowiązek zawiadomić sąd opiekuńczy składając wniosek o wgląd w sytuację małoletniego). Taką decyzję może podjąć również sąd na wniosek. Wniosek o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie praw rodzicielskich składa się w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich. Taki wniosek może być też złożony w sprawie o rozwód lub separację.
Zakaz osobistej styczności z dzieckiem:
Prawo do osobistej styczności z dzieckiem nie należy do zakresu treści władzy rodzicielskiej. Osobistą stycznością jest nie tylko spotykanie się, ale też listy, telefony, e-maile.
Zakaz osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczony tylko w stosunku do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (art. 113 k.r.o.). Zakaz dotyczy wszelkich kontaktów z dzieckiem.
Wyjątkowo można ograniczyć osobistą styczność z dzieckiem rodzicom, którym ograniczono władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczenie kontaktów może polegać, np. na zakazie widywania się z dzieckiem lub ograniczeniu tych spotkań do wyznaczonych terminów. Jeżeli chcemy, aby sąd wydał zakaz osobistej styczności z dzieckiem lub ją ograniczył, musimy zwrócić się z wnioskiem o zakazanie oraz ograniczenie osobistej styczności z dzieckiem. Wniosek może złożyć każde z rodziców. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy w miejscu zamieszkania dziecka (a jeżeli dziecko nie ma miejsca zamieszkania, w miejscu jego pobytu). Sąd może także zadecydować o zakazie kontaktów z urzędu.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
CO TO JEST OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na uszczupleniu (zmniejszeniu) określonych przez sąd opiekuńczy obowiązków i uprawnień przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka/dzieci.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką sytuację, w przypadku gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie będącym ze sobą w związku małżeńskim.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Ograniczenie to musi być sformułowane w sposób konkretny, z dokładnym określeniem rodzaju uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców. W takim przypadku rozstrzygnięcie sądu nie może dotyczyć zarządu majątkiem dziecka, ponieważ uprawnienie to przysługuje rodzicowi posiadającemu pełnię władzy rodzicielskiej. Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej może dotyczyć podejmowania decyzji o wyborze szkoły, sposobie leczenia, zasadach wykształcenia oraz kierunku kształcenia itp.

Niestety ograniczenie wladzy rodzicielskiej NIE ZWALNIA z wydania dziecka ojcu.!!! Ojciec ma PRAWO i OBOWIAZEK kontaktowac sie z dziecmi.!!!!....Miejsce odwiedzin widzen albo u matki albo ojciec zabiera dziecko do siebie.

Kontakty mozna sadownie ustalic i okreslic ilosc odwiedzin ,gdzie, na jak dlugo..skoro rodzice nie dogadują się sami- decyzja należy do Sądu
 
Ostatnia edycja:

ANAAA

Fanka BB :)
Dołączył(a)
15 Styczeń 2010
Postów
210
CO TO JEST OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na uszczupleniu (zmniejszeniu) określonych przez sąd opiekuńczy obowiązków i uprawnień przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka/dzieci.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką sytuację, w przypadku gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie będącym ze sobą w związku małżeńskim.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Ograniczenie to musi być sformułowane w sposób konkretny, z dokładnym określeniem rodzaju uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców. W takim przypadku rozstrzygnięcie sądu nie może dotyczyć zarządu majątkiem dziecka, ponieważ uprawnienie to przysługuje rodzicowi posiadającemu pełnię władzy rodzicielskiej. Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej może dotyczyć podejmowania decyzji o wyborze szkoły, sposobie leczenia, zasadach wykształcenia oraz kierunku kształcenia itp.

Niestety ograniczenie wladzy rodzicielskiej NIE ZWALNIA z wydania dziecka ojcu.!!! Ojciec ma PRAWO i OBOWIAZEK kontaktowac sie z dziecmi.!!!!....Miejsce odwiedzin widzen albo u matki albo ojciec zabiera dziecko do siebie.

Kontakty mozna sadownie ustalic i okreslic ilosc odwiedzin ,gdzie, na jak dlugo..skoro rodzice nie dogadują się sami- decyzja należy do Sądu
Miala bym prosbe mozesz wytlumczyc mi jak wiesz co dokldnie znaczy pozbawienie prawa w moim przypadku akurat ojca dziecka? To znaczy ze mimo ze jest pozbwiony to ma prawo zabrac dziecko np. na spacer? Wkoncu za cos ma zabrane prawa ja bede sie starala udowodnic to ze ojciec dziecka zaniedbuje je nie przyjezdza nie kontaktuje sie nawet telefonicznie a jego rodzina moje dziecko wyzywa od najgorszych. To nadal mam mu udostepnic dziecko? Prosze Cie wytlumacz mi jak mozesz dziekuje wielkie
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Miala bym prosbe mozesz wytlumczyc mi jak wiesz co dokldnie znaczy pozbawienie prawa w moim przypadku akurat ojca dziecka? To znaczy ze mimo ze jest pozbwiony to ma prawo zabrac dziecko np. na spacer? Wkoncu za cos ma zabrane prawa ja bede sie starala udowodnic to ze ojciec dziecka zaniedbuje je nie przyjezdza nie kontaktuje sie nawet telefonicznie a jego rodzina moje dziecko wyzywa od najgorszych. To nadal mam mu udostepnic dziecko? Prosze Cie wytlumacz mi jak mozesz dziekuje wielkie
Jeżeli ma ograniczone prawa rodzicielskie ma prawo widywać dziecko.Jeżeli jest ich całkowicie pozbawiony to nie.
 

ANAAA

Fanka BB :)
Dołączył(a)
15 Styczeń 2010
Postów
210
Jeżeli ma ograniczone prawa rodzicielskie ma prawo widywać dziecko.Jeżeli jest ich całkowicie pozbawiony to nie.
A rodzice zmarlego ojca dziecka maja prawa do dziecka ??? Moga sie domagac???
024013950.png
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Oczywiście,że mogą.Jeżeli nie wyrazisz na to zgody mogą ubiegać się widzeń przez sąd.
 
reklama
Dołączył(a)
25 Październik 2018
Postów
3
Moja siostra korzystała z pomocy adwokata z Tczewa - pana Cejrowskiego. Bardzo jej pomógł, wszystko zakończyło się na jej korzyść. Cała rodzina bardzo to przeszła, ale na szczęście siostra otrzymała profesjonalną pomoc prawną.
 
Do góry