reklama

Wzory Pism procesowych

Temat na forum 'Ważne informacje, przydatne adresy itp.' rozpoczęty przez mamoośka, 4 Grudzień 2009.

 1. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  WZÓR POZWU O ROZWÓD  Sąd Okręgowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Cywilny Rodzinny


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozew

  o rozwód

  Wnoszę o:
  I. Rozwiązanie małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić);
  II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ;
  III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;
  IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)
  Załączniki:
  • - Odpis pozwu w 3 egz
  • - Odpis skrócony aktu małżeństwa
  • - Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
  • - Zaświadczenie o wysokości dochodów
   
 2. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH


  (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Cywilny


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Sygnatura akt: . . . (Podać syganturę akt sprawy) . . .
  Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych
  Wniosek

  powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

  wnoszę o:
  I. Zwolnienie mnie od zapłaty kosztów sądowych w sprawie przeciwko . . .(Imię i nazwisko osoby pozwanej ) . . . o . . . (określić w jakiej sprawie toczy się postępowanie np. o zapłatę). . .
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis wnioskującego)


  Załączniki:
  • - np. zaświadczenie o zarobkach
  • - np. zaświadczenie lekarskie
   
 3. reklama
 4. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  POZEW O ALIMENTY  .  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Rodzinny i Nieletnich


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

  Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl
  Pozew

  o alimenty

  w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) . . .
  wnoszę o:
  I. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . .
  kwoty . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych
  słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca . . .(Imię, nazwisko matki/ojca reprezentanta) . . ., jako ustawowego przedstawiciela do dnia . . .(Dzień miesiąca do którego świadczenie ma być płatne) . . . kazdego miesiaca z góry, poczynajac od dnia . . .(okreslenie poczatkowego terminu platnosci swiadczenia) . . . roku wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatnosci którejkolwiek z rat,
  II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawe;
  III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
  IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)


  Załączniki:
  • - Odpis pozwu
  • - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżenskiego;
  • - Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżenskie;
  • - Zaświadczenie o wysokości dochodów
  Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   
 5. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW


  .

  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Rodzinny i Nieletnich


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

  Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych
  Pozew

  o podwyższenie alimentów

  w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być podwyższone alimenty) . . .

  wnoszę:

  I. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . . (Data). . . r. , sygn. akt . . . . . . . . . na rzecz małoletniego . . . (Imię i nazwisko) . . . z kwoty . . . . . . złotych słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych do kwoty . . . . . . słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki/ojca . . . (Imię i nazwisko) . . . , jako ustawowej przedstawicielki do dnia . . . . . . . . . . r. każdego miesiąca z góry, poczynąjac od dnia . . . . . . roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatnosci którejkolwiek z rat;
  II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
  III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)


  Załączniki:
  • - Odpis pozwu
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   
 6. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  SEPARACJA


  . . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


  Sąd Okręgowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Cywilny Rodzinny


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozew

  o separację

  Wnoszę o:
  I. Orzeczenie separacji małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić);
  II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ;
  III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;
  IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)


  Załączniki:
  • - Odpis pozwu w 3 egz
  • - Odpis skrócony aktu małżeństwa
  • - Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
  • - Zaświadczenie o wysokości dochodów
   
 7. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  POZEW O ZNIESIENIE WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ


  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział III Rodzinny


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozew

  o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

  Wnoszę o:
  I. Zniesienie wspólności majątkowej . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . i pozwanego . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość USC) . . ..
  II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów według norm przepisanych;
  Ponadto wnosze o:
  III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych;
  IV. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ;
  V. Przeprowadzenie dowodów że:
  świadków:
  • 1. . . . . . . . . . . . . . .
  • 2. . . . . . . . . . . . . . .
  • 3. . . . . . . . . . . . . . .
  • 4. . . . . . . . . . . . . . .
  (Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)
  dokumentów:
  • 1. . . . . . . . . . . . . . .
  • 2. . . . . . . . . . . . . . .
  • 3. . . . . . . . . . . . . . .
  • 4. . . . . . . . . . . . . . .
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)


  Załączniki:
  • - Odpis pozwu w 3 egz
  • - Odpis aktu małżeństwa
  • - Zaświadczenie o wysokosci dochodów powoda
  Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   
 8. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Pozew o rozwiązanie przysposobienia  
  . . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Cywilny


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozew

  o rozwiązanie przysposobienia

  wnoszę o:
  I. Rozwiązanie przysposobienia orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w . . .(Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . .(data wydania postanowienia ) . . . roku, sygn. akt . . .(Określenie sygnatury akt sprawy) . . . pomiędzy pozwanym . . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . .a powodem . . .(Imię i nazwisko powoda) . . .
  II. Zakazanie pozwanemu używania nazwiska powoda, tj.. . .(Imię i nazwisko powoda) . . .
  III. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przypisanych
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)


  Załączniki:
  • - Odpis pozwu i załączników
  • -
  • -
  Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   
 9. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Pozew o unieważnienie uznania  
  . . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział III Rodzinny i Nieletnich


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwani:
  1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym dziecka) . . .
  2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym matki dziecka) . . .
  Pozew

  o unieważnienie uznanaia dziecka

  wnoszę o:
  I. Unieważnienie uznania małoletniej pozwanej . . .(Imię i nazwisko pozwanej) . . . urodzonej w dniu . . .(Data urodzenia ) . . . w . . .(miejsce urodzenia) . . . jako córka pozwanej . . .(Imię i nazwisko pozwanej matki) . . .. Powód złożył stosowne oświadczenie o uznaniu pozwanej małoletniej w dniu . . .(data złożenia oświadczenia o uznaniu) . . . przed . . .(Określenie podmiotu przed którym doszło do uznania) . . .
  II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przypisanych
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis powoda)


  Załączniki:
  • - Odpis zupełny aktu urodzenia pozwanej.
  • - Odpis pozwu i załączników.
  • -
  Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   
 10. reklama
 11. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Pozew o unieważnienie małżenstwa

  
  . . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


  Sąd Okręgowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział Cywilny


  Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Pozew

  o unieważnienie małżeństwa

  wnoszę o:
  I. Unieważnienie małżeństwa zawartego w dniu . . .(Data zawarcia małżeństwa) . . . roku w . . .(Miejscowość zawarcia zwiazku małżeńskiego) . . . przez pozwanego . . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . . i powoda . . .(Imie i nazwisko powoda) . . .
  II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych
  Uzasadnienie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis reprezentującego)


  Załączniki:
  • - akt małżeństwa
  • - 2 odpisy pozwu i załączników
  Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   
 12. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej  
  . . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .


  Sąd Rejonowy
  w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
  Wydział III Rodzinny i Nieletnich


  Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Uczestnicy:
  1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  Wniosek

  o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Wnoszę o:
  I. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania . . . (Imię i nazwisko uczestnika) . . . nad jego małoletnim dzieckiem . . . (Imię i nazwisko dziecka) . . . urodzonego dn. . . . (Data urodzenia dziecka) . . . roku, w . . . (miejscowość urodzenia dziecka) . . ..
  II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.
  III. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.
  Uzasadnienie:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . .
  (Własnoręczny podpis wnioskodawcy)


  Załączniki:
  • - Odpis wniosku dla sądu
  • - Odpis skrócony aktu urodzenia.
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  Do wniosku należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
   

Poleć forum