reklama

Twoje 3 sposoby na NATURALNE wspieranie odporności u dzieci"

reklama

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Twoje 3 sposoby na NATURALNE wspieranie odporności u dzieci” zwanego dalej „Konkursem”, jest Anna Ślusarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”www.babyboom.pl Anna Ślusarczyk”, ul. Płatnicza 57; 01-832 Warszawa NIP 525-155-83-57, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród jest firma Pamex Pharmaceuticals GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Poselska 11; 03-931 Warszawa; NIP: PL 108-001-33-98 zwana dalej Fundatorem.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.10.18r. i trwa do dnia 09.11.2018r. Przesyłanie zgłoszeń na konkurs powinno nastąpić w dniach 27.10-02.11.2018r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 09.11.2018r. na profilu Instagrama mamitaseniorita
 4. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie profilu Instagrama mamitaseniorita.
 5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
 6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub przeprowadzany przez portal społecznościowy Instagram ani z nim związany.
 9. Portal społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

§2 Zasady Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest napisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: jakie są Twoje 3 sposoby na NATURALNE wspieranie odporności u dzieci? zadane na profilu Instagrama mamitaseniorita.
 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza przystąpienie do Konkursu i potwierdza, iż uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały, i dobrowolnie akceptuje jego warunki zobowiązując się tym samym do jego przestrzegania.Zamieszczając odpowiedź na zadane pytanie będące zadaniem konkursowym uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do przesłanych treści w zgłoszeniu,
 • treści przesłane w zgłoszeniu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora i Fundatora za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych,
 • wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści przesłanych w zgłoszeniu przez Organizatora konkursu na stronach portalu www.babyboom.pl, na stronach z portalem związanych oraz na udostępnienie treści przesłanych w zgłoszeniu użytkownikom portalu, oraz wyraża zgodę na udostępnienie i rozpowszechnianie treści przesłanych w zgłoszeniu w materiałach Fundatora,
 • nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem treści przesłanych w zgłoszeniu na stronach portalu www.babyboom.pl, na stronach z portalem związanych i w materiałach Fundatora oraz nie jest Uczestnikowi wiadome, by takie zgłoszenie było lub miało być dokonane przez osobę trzecią.

reklama

§3  Rozwiązanie konkursu

 1. Ogłoszenie zwycięzców nagród nastąpi do dnia 09.11.2018r.
 2. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez profil Instagrama mamitaseniorits.
 3. Jury konkursu podczas wyboru zwycięskich zgłoszeń będzie się kierowało wyborem najoryginalniejszej i najciekawszej odpowiedzi. Lista nagrodzonych uczestników zostanie zamieszczona na stronie Instagramie: mamitaseniorita
 4. Każdy ze zwycięzców, pod rygorem utraty prawa do nagrody, zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres: biuro@babyboom.pl w terminie do 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której poda dane osobowe niezbędne do wysyłki nagrody, w tym imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 5. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

§4 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano 3 nagrody: opakowanie Sambucus Kids
 2. Uczestnik ma prawo do wygrania tylko jednej nagrody.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzcy w konkursie w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora wszystkich danych niezbędnych do wysyłki Nagród. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą lub kurierem na adres w Polsce, podany przez zwycięzcę.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

reklama

§5 Dane osobowe

 1. Laureaci konkursu udostępniają organizatorowi dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc otrzymać nagrodę. Jeżeli Fundator zdecyduje się wykorzystać pracę konkursową w swoich materiałach, to w tym zakresie wykorzysta również dane osobowe zwycięzcy.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.
 3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Jeżeli uczestnik nie wyraził dodatkowych zgód marketingowych, dane zostaną usunięte w ciągu 90 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli uczestnik wyraził dodatkowe zgody marketingowe, część danych (imię oraz adres e-mail) będzie dalej przetwarzanych w bazie marketingowej do czasu podjęcia przez administratora decyzji o usunięciu bazy albo wycofaniu przez uczestnika zgód marketingowych, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 4. Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie naruszenia przez administratora przepisów o ochronie danych osobowych.

         5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej mogą być realizowane poprzez kontakt z
organizatorem pod adresem poczty elektronicznej biuro@babyboom.pl
         6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest jego zgoda.

§6 Pozostałe postanowienia

 1. Ponieważ wartość każdej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, jest ona objęta zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Z tytułu wyrażenia zgody na rozpowszechnianie treści zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 Regulaminu, uczestnik testu nie otrzyma żadnego dodatkowe wynagrodzenia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu konkursowym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 6. Konkurs jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu na adres www.babyboom.pl, ul. Płatnicza 57, 01 -832 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
 9. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.

 

 

 

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: