reklama

Paszport dla dziecka

Kto wydaje paszport dla dziecka?

Niezależnie od tego, czy dokument ma być wydany osobie pełnoletniej, czy dziecku, organem uprawnionym do wydania paszportu jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub - jeśli paszport wydawany jest obywatelowi Polski poza granicami RP - konsul Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak długo ważny jest paszport?

Co do zasady, paszport jest ważny 10 lat od daty wydania (paszport biometryczny) dla osób powyżej 13 lat. W przypadku dzieci poniżej 13 lat – ważność paszportu wynosi 5 lat.  

Czym różni się paszport biometryczny od paszportu tymczasowego?

Paszport biometryczny to paszport, w którym – poza zdjęciem - zakodowane są pewne cechy biometryczne, w tym przypadku odciski palców. Odciski zakodowane są jako element identyfikacji w warstwie elektronicznej paszportu i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne). Paszport ten daje zatem większe możliwości identyfikacji właściciela, a tym samym jest dokumentem trudniejszym do sfałszowania i wykorzystywania przez osoby trzecie.

Obrazu linii papilarnych nie umieszcza się w paszportach wydawanych dzieciom poniżej 12 lat oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Czy okres oczekiwania na paszport biometryczny jest dłuższy niż w przypadku paszportu tymczasowego?

Okres oczekiwania na paszport nie zależy od rodzaju dokumentu. Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Zazwyczaj czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju wynosi 30 dni.

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać paszport?

Aby otrzymać paszport, należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o paszport,

- jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35mm na 45 mm

- wymogi biometrii,

- w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy - odpis aktu urodzenia,

- dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Wniosek paszportowy składa się osobiście przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość składającego oraz jego obywatelstwo. Paszport biometryczny odbiera się osobiście.

Obecność dziecka, które ukończyło 5 lat wymagana jest tylko w momencie składania wniosku.

Czy konieczne jest, by wniosek o wydanie paszportu dla dziecka rodzice złożyli wspólnie?

Co do zasady, w imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu rodzice składają wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

W przypadku braku zgodnego oświadczenia rodziców paszport wydawany jest jedynie w przypadku, gdy zgodę rodzica na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Jaki jest koszt wydania dziecku paszportu?

Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:

- za paszport ważny 10 lat - 140 zł.

- za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat -  30 zł.

- za paszport z uwzględnieniem 50% ulgi – 70zł. Przysługuje ona:

- uczniom od 13 roku życia i studentom

-  osobom, które w chwili składania wniosku mają ukończone 70 lat

- emerytom, rencistom i pozostającym na ich utrzymaniu współmałżonkom, a także pensjonariuszom domów opieki.

stan na listopad 2013

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: