reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

 • Czy pomożesz Iwonie nadal być mamą? Zrób, co możesz! Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Zobacz
reklama

Konkurs - Acidolit

Status
Zamknięty i nie można odpowiadać.

Bestyja :P

Administrator
Dołączył(a)
21 Wrzesień 2004
Postów
1 979
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie :-)

czas trwania: 5-14 lipca 2012
Zadaniem konkursowym jest :

Odpowiedź w tym wątku na 3 pytania

1. Jak dzielimy biegunkę ze względu na kryterium czasowe?
2. Jakie są najczęstsze przyczyny biegunek w różnych grupach wiekowych?
3. Jakie są objawy odwodnienia u dziecka?

Oraz krótko opisz Twoje wymarzone rodzinne wakacje.

Nagrodami w Konkursie są: 20 zestawów plażowych: każdy zestaw zawiera jeden plecak i jeden zestaw zabawek do piaskownicy.

DSC_0066.jpg

REGULAMIN KONKURSU

& 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Quiz”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez firmę 121 PR Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ul. Francuskiej 52/15, Regon 140393844, NIP 951 154 41 54, zwaną dalej “Organizatorem.”
2. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia całości, bądź części swoich obowiązków podmiotom trzecim, w tym Babyboom - BabyBoom, która obowiązki będzie wykonywać na zlecenie Organizatora.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 lipca 2012 i trwa do dnia 14 lipca 2012.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Babyboom - BabyBoom
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Obywatele polscy zamieszkujący na terenie Polski. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

& 2 Zasady Konkursu
1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przesłanie Organizatorowi za pośrednictwem Forum odpowiedzi na pytania 4 pytania: trzy pytania mają charakter merytoryczny, czwarte, ostatnie pytanie jest pytaniem opisowym.
2. Nagrodzonych zostanie 20 osób, których odpowiedzi będą najbardziej poprawne i oryginalne.
3. Umieszczając odpowiedzi i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do przesłanych materiałów,
b) materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów przez Organizatora oraz na stronach portalu Babyboom - BabyBoom i ich udostępnienie użytkownikom portalu.
d) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem materiałów na stronach portalu www.babyboom.pl
4. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez Babyboom - BabyBoom materiałów wysłanych przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę www.babyboom.pl i Organizatora przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Babyboom - BabyBoom i Organizatora, lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Babyboom - BabyBoom i Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko www.babyboom.pl i Organizatorowi a także zobowiązuje się zwolnić Babyboom - BabyBoom i Organizatora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może firma Babyboom - BabyBoom i Organizator ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z racjonalnym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z materiałów.
5. Wysyłając odpowiedzi na Konkurs, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanych materiałów, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia ich na stronach portalu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu opowiadań oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności Organizator będzie usuwać zdjęcia o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.
7. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną ocenione przez jury składające się z redaktorów Organizatora jako najlepsze.

& 3 Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi do dnia 18 lipca 2012
2. Informacja o zwycięzcach opublikowana zostanie na stronie konkursowej w ciągu 2 dni od daty wyłonienia zwycięzców.
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 2 dni od daty ich wyłonienia.

& 4 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są: 20 zestawów plażowych: każdy zestaw zawiera jeden plecak i jeden zestaw zabawek do piaskownicy.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
5. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, podany przez zwycięzcę.
6. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

& 5 Postanowienia końcowe

1. Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy akceptują zasady Konkursu wraz z niniejszym Regulaminem.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu Babyboom - BabyBoom imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.
3. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Organizator oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez uczestnika adres poczty elektronicznej.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora, 121 PR Justyna Dzieduszycka-Jędrach z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ul. Francuskiej 52/15, Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 19.07.2012 roku na adres Organizatora.
6. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
7. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
9. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.
10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
13. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
17. Konkurs jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

Załączniki

 • acidolit konkurs.jpg
  acidolit konkurs.jpg
  19,4 KB · Wyświetleń: 122
Ostatnia edycja:
reklama
1. Ze względu na czas biegunka jest ostra(do 7-10 dni), przewlekająca się(do 30 dni) i przewlekła która trwa powyżej 30 dni.
2. Przyczyn biegunki jest wiele, u malutkich dzieci może to być wprowadzenie nowego pokarmu,alergia pokarmowa lub niestety choroby wrodzone lub genetyczne-celiakia.U dzieci starszych-przedszkolaków, biegunka jest spowodowana najczęściej wirusami i, z doświadczenia wydaje mi się ze tez przedszkolnym jedzeniem .Infekcje wirusowe i zatrucia pokarmowe sa najczęstszą przyczyną biegunek u wszystkich dzieci. Przyczyną biegunek u młodzieży i dorosłych oprócz przedszkolaków :) (czyli wirusów) i zatruć pokarmowych,salmonelli, bakterii oraz leków ,przyczyną biegunki może być np. zespół jelita drażliwego.
3. Jeśli chodzi o odwodnienie to ja zawsze sprawdzałam u moich maluszków czy nie zapadło się ciemiączko, poza tym czy ma łzy, czy nie ma wyschniętych ust, czy ma ślinę, czy siusia, czy im się skóra na brzuszku nie marszczy i czy mają energię czy tez wręcz przeciwnie, są apatyczni, senni.
4. Moje wymarzone wakacje rodzinne wakacje:)- nad naszym polskim morzem, w jakimś domku blisko plaży, ładna pogoda, słoneczna ale z orzeźwiającym wietrzykiem,co 2-3 dni dzień zachmurzony ale ciepły dla złapania oddechu, dzieci grzeczne, zdrowe, mające ochotę na 2-3 godzinna drzemkę po plażowaniu a przed obiadokolacyjką, dużo pieniędzy do wydania, Babcia umożliwiająca wieczorne spacery-moje i męża, nad brzegiem morza, ja na boso w mojej białej sukience do ziemi którą miałam na sobie chyba raz nad morzem własnie, zdrowa delikatna opalenizna, kilka kg mniej(po tych spacerach:)), włosy rozjaśnione słońcem, być może nawet rozpuszczone (sic!), potem pifko pod parasolem w knajpce na plaży, na zmianę z winkiem półsłodkim wypitym na plaży, z plastikowych kieliszków(żeby można je było wyrzucić i nie dźwigać) i najważniejsze, zawsze przeze mnie pożądane wszędzie-poranna kawusia wypita na świeżym powietrzu, najlepiej na małym tarasie domku w którym zamieszkamy na ten cudowny czas :-) I chciałabym na koniec tych wakacji czuć ze odpoczęłam, ze mogę spokojnie wracać do domu kochanego, ze dzieci mnie nie zmęczyły a spędziłam z nimi cudowny, nie nerwowy czas, i ze mam energie aby dokończyć to wszystko co zaczęłam kiedykolwiek i nawet więcej. I tak bym jeszcze mogła....:-DNie wiem czy dobrze to zrobiłam? Tak zrozumiałam ze mamy tu odpowiadać na pytania, jeśli jest inaczej proszę o wiadomosć.
 
Ostatnia edycja:
Odpowiedzi na pytania :

1 .Ze względu na kryterium czasowe wyróżniamy :
- biegunkę ostrą (do 14 dni),
- przewlekającą się 14–30 dni,
- przewlekłą – trwającą powyżej 1 miesiąca.

2. Istnieje wiele przyczyn biegunki .Najczęstszą przyczyną są infekcje przewodu pokarmowego.
Należą do nich zakażenia :
- wirusowe (rotawirusy, adenowirusy, wirus Norwalk, astrowirusy),
- bakteryjne (Salmonella, patogenne szczepy Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica)
- pierwotniakowe (Giardia lamblia).
Warto pamiętać o ostrych biegunkach związanych z działaniem toksyn bakteryjnych (np.gronkowcowych – tzw. zatrucia pokarmowe).

Poza zakażeniami przewodu pokarmowego inne częste przyczyny biegunek to:
- zaburzenia hormonalne (np. nadczynność tarczycy).
- infekcje zlokalizowane poza przewodem pokarmowym (np. zakażenia dróg moczowych),
- doustna antybiotykoterapia,
- błędy dietetyczne,
- zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, w tym zaburzenia spowodowane stresem (np. zespół jelita drażliwego),
- czynniki alergiczne (uczuleniowe),
- przewlekłe choroby jelit, takie jak celiakia lub choroba Leśniowskiego-Crohna,

3. Podczas gwałtownej biegunki , kiedy dziecko oddaje w krótkim czasie bardzo liczne stolce, często o dużej objętości oraz dodatkowo towarzyszą temu wymioty, dochodzi bardzo szybko do odwodnienia. Odwodnienie narasta w szybkim tempie . Im mniejsze dziecko , tym szybciej narasta zagrożenie dla życia.
Dziecko traci z płynnym stolcem duże ilości wody i soli mineralnych. Oddaje coraz mniej moczu , płacze bez łez , ma spierzchnięte , intensywnie zaczerwienione usta, a skóra jest sucha i mało elastyczna.
U niemowlęcia zapada się ciemiączko.
Dziecko staje się coraz bardziej apatyczne.
W takim przypadku konieczna jest interwencja lekarska i dziecko zazwyczaj zostaje nawodnione dożylnie .
Tak też właśnie było z moim najmłodszym dzieckiem, kiedy to rotawirus ją zaatakował.:-(

Moje wymarzone rodzinne wakacje.

Moje wymarzone wakacje to takie ,gdzie od samego rana do nocy jest piękna pogoda . Ja z mężem mamy wolne ( mąż od pracy , ja od domowych obowiązków) i możemy spędzić ten tydzień razem z dziećmi ,wśród mazurskiej przyrody. Dlaczego Mazury? Bo byliśmy tam z mężem kilka razy sami ,ze znajomymi. Chciałabym zabrać tam teraz dzieci. Moglibyśmy wspólnie zwiedzać pałace i dworki .Urządzać rowerowe wycieczki. Chciałabym wybrać się na lot balonem nad krainą mazurskich jezior, byłoby bajecznie i z pewnością byśmy mieli nie zapomniane wrażenia. Robilibyśmy sobie pikniki, smażyli kiełbaski nad ogniskiem, bądź żeglowalibyśmy. Dzieci świetnie bawiliby się na mazurskich terenach . Cała nasza piątka fascynuje się spędzaniem wolnego czasu w ciekawych miejscach.:tak:Uwielbiamy ruch.
Po powrocie do domu mogłabym powiedzieć ,że ten tydzień był wyjątkowy i świetnie spędzony z moją najukochańszą familią. :-)


Edit:
Mam pytanie. O jaki formularz rejestracyjny chodzi?
 
Ostatnia edycja:
1.
Biegunka ostra
trwa do 10 dni

Biegunki przewlekłe trwają powyżej 10 dni.

2. u dzieci :
Choroba może być spowodowana przyczynynami infekcyjnymi dotyczącymi przewodu pokarmowego (czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, salmonelloza, biegunki rotawirusowe, lamblioza), czy też innych narządów i układów (w przebiegu zapalenia ucha środkowego, ostrego zapalenia dróg moczowych itd.). Może być wywołana czynnikami alergicznymi czy nietolerancją niektórych składników pokarmowych (np. alergia na mleko krowie), chorobami wrodzonymi, np. celiakia, zaburzeniami regulacji hormonalnej i nerwowej. Nie należy też zapominać o tym, iż biegunka może pojawić się w wypadku przekarmiania dziecka, stosowania diety niedoborowej lub może być efektem dysbakteriozy lub grzybicy będącej powikłaniem stosowania niektórych leków,np. antybiotyków.

osoby starsze :


 • Przewlekłe zakażenia bakteryjne: z grupy Salmonella, Klebsiella, czerwonka bakteryjna (Shigella sonneil) zakażenie pałeczką Yersinia.
 • Inwazje pasożytnicze: Lamblioza
 • Infekcje wirusowe: Rotawirus niszczący nabłonek dwunastnicy, podobna reakcja po szczepieniu przeciw polio.
 • Wpływ czynników jatrogennych: stosowana antybiotykoterapia – neomycyna stosowana doustnie, ampicylina, tetracykliny.
 • Nietolerancje pokarmowe: celiakia, białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy (biegunka fermantacyjna)
 • Wtórne enzymopatie: kwskiorkor, brak białek w przewlekłych zaburzeniach odżywiania.
3. Najczęstszym objawem jest pragnienie. Ale nie zawsze się ono pojawia, bo zdarza się, że np. przy wymiotach lub gorączce maluch nie chce pić. Dlatego sygnałem, który powinien cię zaniepokoić, jest fakt, że dziecko nie piło (i nie jadło) od kilku godzin – im młodszy maluch, tym ten czas powinien być krótszy. Brzdąc rzadziej siusia, a jego mocz ma kolor ciemnożółty. Poza tym, smyk ma spieczone usta i suchy język. Zmienia się też zachowanie dziecka: jest senne, nie chce się bawić, może być także bardzo marudne, płaczliwe. Czasem szkrab jest dziwnie pobudzony. Gdy odwodnienie jest poważne, staje się widoczne również na skórze. Po uszczypnięciu jej na brzuszku, pozostaje fałdka, która bardzo wolno znika.


------------------------------------------------------

Wymarzone wakacje ? przedewszystkim nie ważne gdzie ale ważne z kim czyli z moją córeczką i mężem. Pakujemy całe auto i wyruszamy na południe a może na północ? Niezależnie gdzie jedziemy to odpoczywamy na całego, szalejemy na placach zabaw, kąpiemy się w basenie, jeziorze, rzece. Rodzice na chwilę wcielają się w małe dzieci i wszyscy razem budujemy zamki z piasku, nurkujemy i nosimy wodę w wiaderku. Wymarzone byłoby morze bo Michalinka nigdy nie widziała takiego dużego basenu a napewno byłaby zadowolona tylko czy nie piłaby słonej zupki? Chodzilibyśmy na plażę i wydmy, pokazywalibyśmy córce różne nowe roślinki. No i oczywiście liczymy na piękną słoneczną pogodę ale gdy spadnie deszcz nie ma tego złego mamy kalosze i będziemy skakać po kałużach :-D
 
Ze względu na kryterium czasowe wyróżniamy :
biegunkę ostrą (do 14 dni),
przewlekającą się 14–30 dni,
przewlekłą – trwającą powyżej 1 miesiąca.

małe dzieci narażone są najczęściej na biegunkę rota wirusową, bardzo łatwo się nią zarazić, wystarczy kontakt z nosicielem,
biegunkę wywołaną alergią czy nietolerancją pokarmową,
biegunkę towarzyszącą ząbkowaniu,
często zdarza się też po zażyciu antybiotyku(mimo podawania odpowiednich preparatów)

Dzieci w wieku przedszkolnym często zapadają na biegunkę pędraków (powoduje ją nadmiar soków owocowych lub cukrów prostych, przy niedoborze tłuszczów w diecie), wywołać ją może także nadmiar spożywanej laktozy (po 3.r.ż. zmniejsza się aktywność laktazy, enzymu wspierającego jej trawienie).

U dzieci starszych z kolei biegunkę najczęściej wywołuje zatrucie pokarmowe (skutek spożycia pokarmów przeterminowane bądź skażonych bakterią: hamburgery, lody czy ciastka z kremem), stres (np. zespół jelita drażliwego), czy brak higieny (np. biegunka podróżnych, która pojawia się często podczas wakacji w egzotycznych krajach).


Dziecko, które jest odwodnione, siusia dużo rzadziej niż zwykle, a jego mocz ma ciemnożółty kolor. To jeden z najwyraźniejszych objawów niedoboru wody w organizmie. Do niego dochodzą także: spieczone usta, suchość języka, wysuszona i mało elastyczna skóra.
Odwodnienie organizmu odbija się negatywnie na samopoczuciu – dziecko może być senne, marudne, płaczliwe, rozdrażnione.


Wymarzone wakacje to piękna słoneczna pogoda, mały wakacyjny ośrodek, piaszczysta plaża i czysta woda … nie ważne czy to jezioro , morze, ocean. W takich warunkach najprzyjemniej nam z mężem się odpoczywa a dzieciaki mają największą frajdę - WODĘ. Możemy delektować się spokojem kiedy to dzieci zajęte są zabawą w piachu czy też wspólnie zrobić zamek z piasku i popływać w „dużej”(dla dziecka he he) wodzie.
 
1.
Ze względu na kryterium czasowe wyróżniamy :
• biegunkę ostrą (do 14 dni),
• przewlekającą się 14–30 dni,
• przewlekłą – trwającą powyżej 1 miesiąca.

2.Przyczyny biegunek ostrych i przewlekłych:
Istnieje wiele przyczyn biegunki, z których najczęstsze są infekcje przewodu pokarmowego. Ich etiologia jest różnorodna; należą do nich zakażenia wirusowe (rotawirusy, adenowirusy, wirus Norwalk, astrowirusy), bakteryjne (Salmonella, patogenne szczepy Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica) i pierwotniakowe (Giardia lamblia). Warto pamiętać o ostrych biegunkach związanych z działaniem toksyn bakteryjnych (np.gronkowcowych – tzw. zatrucia pokarmowe).
Poza zakażeniami przewodu pokarmowego inne częste przyczyny biegunek u dzieci to:
• błędy dietetyczne,
• doustna antybiotykoterapia,
• infekcje zlokalizowane poza przewodem pokarmowym (np. zakażenia dróg moczowych),
• zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, w tym zaburzenia spowodowane stresem (np. zespół jelita drażliwego),
• czynniki alergiczne (uczuleniowe),
• przewlekłe choroby jelit, takie jak celiakia lub choroba Leśniowskiego-Crohna,
• zaburzenia hormonalne (np. nadczynność tarczycy).
3.w przypadku gwałtownej biegunki, gdy dziecko oddaje w krótkim czasie bardzo liczne stolce, często o dużej objętości. Wówczas dolegliwości doprowadzają do odwodnienia. Gdy biegunce dodat-kowo towarzyszą wymioty, odwodnienie narasta w szybkim tempie. Im mniejsze dziecko, tym szybciej narastają zaburzenia i tym są groźniejsze. Dziecko traci z płynnym stolcem duże ilości wody i soli mineralnych. Dziecko oddaje coraz mniej moczu, płacze bez łez, ma spierzchnięte, inten-sywnie zaczerwienione usta, a skóra jest sucha i mało elastyczna. U niemowlęcia zapada się ciemiączko. Dziecko staje się coraz bardziej apatyczne. W takim przypadku konieczna jest szybka interwencja lekarska i dziecko zazwyczaj wymaga nawodnienia dożylnego.

4. Moje wymarzone wakacje? Nie ważne gdzie, ważne, że z moją rodzinką, mężem i dwoma wspaniałymi synkami - Stasiem i Jasiem. Staś jest jeszcze za malutki, zeby decydować dokąd chciałby pojechać, za to 4-letni Jaś ma swoje największe marzenie - podróż do Afryki, gdyż uwielbia zwierzęta, a jeszcze nigdy nie widział lwa "na żywo". Nie ukrywam, że byłoby to także moje wymarzone miejsce na wakacje:) Na pewno plecak, który można wygrać przydałby się podczas wyprawy na sawannę:)
 
1. Ze względu na kryterium czasowe wyróżniamy :
• biegunkę ostrą (do 14 dni),
• przewlekającą się 14–30 dni,
• przewlekłą – trwającą powyżej 1 miesiąca.

2. Przyczyny biegunek ostrych i przewlekłych:
Istnieje wiele przyczyn biegunki, z których najczęstsze są infekcje przewodu pokarmowego. Ich etiologia jest różnorodna; należą do nich zakażenia wirusowe (rotawirusy, adenowirusy, wirus Norwalk, astrowirusy), bakteryjne (Salmonella, patogenne szczepy Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica) i pierwotniakowe (Giardia lamblia). Warto pamiętać o ostrych biegunkach związanych z działaniem toksyn bakteryjnych (np.gronkowcowych – tzw. zatrucia pokarmowe).
Poza zakażeniami przewodu pokarmowego inne częste przyczyny biegunek u dzieci to:
• błędy dietetyczne,
• doustna antybiotykoterapia,
• infekcje zlokalizowane poza przewodem pokarmowym (np. zakażenia dróg moczowych),
• zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, w tym zaburzenia spowodowane stresem (np. zespół jelita drażliwego),
• czynniki alergiczne (uczuleniowe),
• przewlekłe choroby jelit, takie jak celiakia lub choroba Leśniowskiego-Crohna,
• zaburzenia hormonalne (np. nadczynność tarczycy).

Biegunki ostre mają pewne charakterystyczne cechy pomocne w ustaleniu ich przyczyny. Biegunki wirusowe (głównie z grupy rotawirusów) występują najczęściej w okresie od późnej jesieni do wiosny. Są wysoce zakaźne; stąd charakterystyczne są zachorowania rodzinne lub w grupach przedszkolnych. Po 2-3 dniach objawów „przeziębieniowych” u dziecka zaczyna się ostra biegunka, często towarzyszą jej wymioty i gorączka.

Biegunka bakteryjna wywołana przez pałeczkę Salmonella rozwija się w dzień, dwa po spożyciu zakażo-nego pokarmu (najczęściej są to produkty mleczne i jaja, a więc także majonezy i ciastka z kremem), a wolnym stolcom (często z domieszką krwi) towarzyszy wysoka gorączka, silne bóle brzucha i wymioty. U dzieci starszych przyczyną biegunki, często prze-dłużającej się, bywa zakażenie Yersinia enterocolitica. Cechą charakterystyczną tego zakażenia obok biegunki i temperatury, są silne bóle brzucha zlokalizowane w prawym dole biodrowym, które mogą sugerować zapalenie wyrostka robaczkowego.

Ostra biegunka często towarzyszy antybiotykoterapii. Pojawia się częściej w trakcie leczenia doust-nym antybiotykiem i jest skutkiem zaburzeń fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Zwykle przebiega dość łagodnie, ale niekiedy towarzyszą jej silne bóle brzucha i wzdęcie. W najcięższych przypadkach biegunka towarzysząca antybiotykoterapii przebiega jako tzw. rzekomobłoniaste zapalenie jelit mogące być nawet stanem zagrożenia życia.

U niemowląt jedną z ważnych przyczyn przewlekłej biegunki jest alergia pokarmowa, a najczęstszym alergenem – białko mleka krowiego. W tym wypadku biegunce często towarzyszą zmiany skórne (ciemieniucha, zaczerwienione szorstkie policzki, zmiany skórne w okolicach dołów łokciowych i pod kolanami).

W wieku niemowlęcym i wczesno dziecięcym ujawniają się też często różne choroby wrodzone i uwarunkowane genetycznie, jak np. celiakia i mukowiscydoza. Po 3-5 roku życia u wielu dzieci zmniejsza się aktywność laktazy, enzymu trawiącego cukier mleczny, co może prowadzić do bólów brzucha, wzdęć i przewlekłej biegunki na skutek spożywania nadmiaru laktozy (mleko i nabiał).

W wieku przedszkolnym najczęstszą przyczyną przewlekłej biegunki jest tzw. biegunka pędraków. Charakteryzuje się ona codziennym, niebolesnym oddawaniem 3 lub więcej dużych, nieuformowanych stolców, zawierających często śluz oraz niestrawione resztki pokarmowe. Biegunka nie przeszkadza dziecku w codziennej aktywności i nie powoduje zahamowania przyrostu masy ciała lub wzrostu. Główną przyczyną biegunki pędraków są czynniki żywieniowe. Dzieci z tą postacią biegunki spożywają zbyt duże ilości węglowodanów, zwłaszcza w postaci napojów i soków owocowych, przy małym spożyciu tłuszczów.

U dzieci starszych i młodzieży dość częstą przyczyną przewlekłej biegunki są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego nazywane zespołem jelita drażliwego (z angielskiego irritable bowel syndrome – IBS). Charakterystyczną cechą tego zespołu są nawracające bóle lub dyskomfort w jamie brzusznej z towarzyszącymi luźniejszymi stolcami, po których występuje chwilowa ulga. U wielu pacjentów okresy biegunek przeplatają się z okresami zaparć. Wyraźne jest nasilanie się zaburzeń pod wpływem stresu.

W każdym wieku, ale najczęściej u nastolatków, przewlekła biegunka może być spowodowana przewlekłą chorobą zapalną jelit. Do tej dużej grupy schorzeń zalicza się przede wszystkim dwie poważne choroby: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna.

3. Jak rozpoznać pierwsze sygnały odwodnienia
Najczęstszym objawem jest pragnienie. Ale nie zawsze się ono pojawia, bo zdarza się, że np. przy wymiotach lub gorączce maluch nie chce pić. Dlatego sygnałem, który powinien cię zaniepokoić, jest fakt, że dziecko nie piło (i nie jadło) od kilku godzin – im młodszy maluch, tym ten czas powinien być krótszy. Brzdąc rzadziej siusia, a jego mocz ma kolor ciemnożółty. Poza tym, smyk ma spieczone usta i suchy język. Zmienia się też zachowanie dziecka: jest senne, nie chce się bawić, może być także bardzo marudne, płaczliwe. Czasem szkrab jest dziwnie pobudzony. Gdy odwodnienie jest poważne, staje się widoczne również na skórze. Po uszczypnięciu jej na brzuszku, pozostaje fałdka, która bardzo wolno znika.

4. Moje wymarzone wakacje to takie, które mogę spędzić z mężem i córcią. Marzy mi się wyjazd nad morze, nawet nasze polskie, ładna pogoda, nie za ciepło ok 25st, woda zdatna do harcowania w niej, czysta plaża i kasa do wydawania. Chciałabym też, żeby córcia nie dostała jak to standardowo bywa na wyjazdach, żadnej alergii, biegunki i wysypki od piasku czy wody. Chciałabym żeby nasze wakacje był spędzone w przyczepie kempingowej, w miejscu gdzie jest dużo trawki, plac zabaw, żeby w niepogodę zamiast na plaży szaleć w innym miejscu. Może za rok uda nam się takie wymarzone wakacje spędzić, wtedy już we czwórkę :-):-)
 
1. Jak dzielimy biegunkę ze względu na kryterium czasowe?
2. Jakie są najczęstsze przyczyny biegunek w różnych grupach wiekowych?
3. Jakie są objawy odwodnienia u dziecka?

Pytanie 1
Biegunki dzielimy na:
- bardzo szybkie i krótkie, nie ma szans by zdążyć,
- szybkie, można próbować zdążyć
- wolne, uda się zdążyć, ale dużo czasu zajmuje

Pytanie 2
Przyczyny
- ze strachu
- ze szczęścia
- z nerwów

Pytanie 3
- wypija wodę z akwarium
- wypija wodę z psiej miski
- zlizuje rosę z trawy

Wymarzone rodzinne wakacje

Podobno najlepsze wakacje są wówczas, gdy dzieci się już wyprowadzą z domu, a pies zdechnie. Ale na razie moje wymarzone wakacje, to takie, które spełniają wymagania dzieci. Musi być domek, koniecznie z łóżkiem piętrowym, niedaleko basen, piaskownica i blisko bar z pierogami. Gdy dzieci są szczęśliwe nic innego nie jest ważne, a szczęście dzieci to moje największe marzenie.
 
reklama
Status
Zamknięty i nie można odpowiadać.
Do góry