reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

 • Czy pomożesz Iwonie nadal być mamą? Zrób, co możesz! Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Zobacz
reklama

Poporodowe formalności, czyli bieganina po urzędach...

A

Agutek

Gość
Przekopiowałam część rozmowy z wątku głownego i dorzuciłam debiutantko wieści z tego wątku, który podałaś. :happy:
Na tym wątku znalazłam takie odnośniki:

- rejestracja urodzenia dziecka w USC - w szpitalu po porodzie dostaje się specjalne pismo, z którym idzie się do USC i na jego podstawie + kilka innych dokumentów dokonuje się rejestracji.

Rejestracja urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa

Podstawa prawna: Art. 40 ust. i Art. 41 ust.1 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- odpis aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego
- dowody osobiste obojga rodziców
- obecność ojca lub matki
2. Opłata skarbowa
- podanie o wydanie odpisu - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
14 dni od chwili urodzenia dziecka.Rejestracja urodzenia – matka rozwiedziona
(nie minęło 300 dni od rozwodu lub separacji)

Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- odpis aktu małżeństwa
- dowód osobisty matki
- obecność matki
Dziecko rejestruje się tak jak pochodzące z małżeństwa.
2. Opłata skarbowa
- podanie - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
14 dni od chwili urodzenia dziecka.Rejestracja urodzenia – matka rozwiedziona
(minęło 300 dni od rozwodu lub separacji)

Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja prawomocnego wyroku
- dowód osobisty matki
- obecność matki
W przypadku uznania przez biologicznego ojca – obecność ojca z dowodem osobistym.
2. Opłata skarbowa
- podanie - 5,00 PLN
- podanie przyjęcia do protokołu oświadczenia o uznaniu dziecka - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
14 dni od chwili urodzenia dziecka.Rejestracja urodzenia – dziecko panieńskie
(bez uznania przez biologicznego ojca)

Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego
- dowód osobisty matki
- obecność matki przy rejestracji
2. Opłata skarbowa
- poodanie - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
Niezwłocznie.Rejestracja urodzenia – dziecko panieńskie
(z uznaniem przez biologicznego ojca)

Podstawa prawna: Art. 43 ust.1 i 2 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- obecność obojga rodziców
- dowody osobiste rodziców
- odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego
2. Opłata skarbowa
- podanie - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
Niezwłocznie.Rejestracja urodzenia – matka wdowa
(nie minęlo 300 dni od zgonu męża)

Podstawa prawna: Art. 40 ust.1 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- odpis aktu małżeństwa
- odpis aktu zgonu
- dowód osobisty matki
- obecność matki przy rejestracji
Dziecko rejestruje się jak pochodzące z małżeństwa.
2. Opłata skarbowa
- podanie - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
14 dni od chwili urodzenia dziecka.Rejestracja urodzenia - matka wdowa
(minęło 300 dni od zgonu męża)

Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego /Dz. U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/.

1. Wymagane
- odpis aktu małżeństwa
- odpis aktu zgonu męża
- dowód osobisty matki
- obecność matki przy rejestracji
W przypadku uznania przez biologicznego ojca – obecność ojca z dowodem osobistym.
2. Opłata skarbowa
- podanie - 5,00 PLN
- podanie przyjęcia do protokołu oświadczenia o uznaniu dziecka - 5,00 PLN
3. Termin załatwienia
14 dni od chwili urodzenia dziecka.

- nadanie numeru PESEL

Aby otrzymać nadany numer PESEL dziecka należy zgłosić się z dowodem osobistym w odpowiednim Biurze Meldunkowym i przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów;
- odpis aktu małżeństwa
- odpis aktu urodzenia dziecka
- książeczka zdrowia dziecka
Pracownik biura wpisze na jednym z powyższych dokumentów numer PESEL.

Osoby nie mające zameldowania na terenie kraju mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem o nadanie/zmianę numeru PESEL (druk do pobrania w formacie .pdf, należy wydrukować jako dokument dwustronny, w formacie A-4) bezpośrednio do

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Rejestrów Państwowych
ul. Pawińskiego 17-21
02-106 WARSZAWA

Na wniosek należy nakleić znak opłaty skarbowej – 5 PLN.
 
reklama
Zasiłek rodzinny
Komu przysługuje zasiłek rodzinny:

Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest:
• obywatel polski,
• cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG,
• cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce i zamieszkujący tu wraz z członkami rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
• osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej, która uczy się i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów; osoba ta może ubiegać się o następujące świadczenia:
* zasiłek rodzinny,
* dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez wszystkie podmioty.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci:
• do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
• nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia dziecka, jeżeli uczy się w szkole,
• do 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczony umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:
• przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie),
• przebywa w rodzinie zastępczej,
• pozostaje w związku małżeńskim.

Wysokość zasiłku rodzinnego
Wysokości podanych poniżej zasiłku i dodatków obowiązują od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.
Od 1 września 2006 r. rośnie wraz z wiekiem dziecka. Dzieci starsze otrzymują większe wsparcie. Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.:
• 48 złna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
• 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokość zasiłku rodzinnego zależy od liczby dzieci i wynosi miesięcznie:
• 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko,
• 53,00 zł na trzecie dziecko,
• 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

W okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi miesięcznie:
• 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 56,00 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat;
• 65,00 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Kryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny (i wszystkie dodatki do niego) przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2005 r.

Przy ustalaniu dochodu rodziny uwzględnia się dochody następujących członków rodziny:
• uprawnionego (jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub faktycznego),
• małżonka uprawnionego,
• pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.

Dziecko w wieku powyżej 25 lat nie jest uważane za członka rodziny, nawet jeśli pozostaje na utrzymaniu.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:
• dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
• dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zostały wymienione w art. 3 pkt 1c ustawy (np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci).

W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

Dochód z gospodarstwa rolnego
Jeśli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty 504,00 zł, tj. 252 zł. Dochody z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze ulegają sumowaniu.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny to m.in.:
• zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego - w przypadku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
• oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ZUS ŚR-3) oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku - w przypadku podatku płaconego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, albo decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku - w przypadku podatku płaconego w formie karty podatkowej,
• oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (ZUS ŚR-4) oraz zaświadczenie płatnika dochodu,
• zaświadczenie gminy o powierzchni gospodarstwa lub nakaz płatniczy za rok, z którego ustala się dochód - w razie posiadania gospodarstwa rolnego,
• kopia odpisu wyroku sądu lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej - w razie otrzymywania alimentów.


Dodatki do zasiłku rodzinnego


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo.
Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi, iż dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także opiekunowi
faktycznemu dziecka - do ukończenia przez to dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Opiekunem faktycznym według
przepisów tej ustawy jest osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka.
Wniosek można złożyć:
• u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca taki do końca bieżącego okresu zasiłkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wypłaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli ktoś ubiega się o zasiłek rodzinny i inne dodatki niż wymienione powyżej, czyli np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - po wszystkie świadczenia od razu powinien zgłosić się do urzędu gminy bądź upoważnionego do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy społecznej.
•w pozostałych przypadkach (dotyczy np.: osób bezrobotnych, osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników, funkcjonariuszy) wniosek o świadczenia rodzinne uprawnieni składają w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty
Nie są wymagane dodatkowe dokumenty, oprócz dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zastępujący zasiłek wychowawczy) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek przysługuje uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych,
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

cdn.
 
cd.

Kiedy dodatek nie przysługuje
Dodatek nie będzie wypłacany osobom:
• które bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego były zatrudnione krócej niż 6 miesięcy,
• które w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
• których dzieci przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej takiej instytucji zapewniającej dzienną opiekę albo gdy zaprzestaną osobiście sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
• które w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku
Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (zastępujący gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek ten przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku powinna złożyć wniosek w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz powinna być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia.

Kiedy dodatek nie przysługuje
Prawa do tego świadczenia nie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość dodatku
Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00
zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastępujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko oraz osobie uczącej się. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa, wdowiec, jeżeli nie wychowuje dziecka wspólnie z drugim z rodziców.

Gdy nastąpi zbieg prawa do tego dodatku z prawem do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych), przysługuje prawo tylko do jednego wybranego przez osobę uprawnioną świadczenia.

Kiedy dodatek nie przysługuje
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się mają ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.

Wysokość dodatku
Świadczenie to przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko. W przypadku samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest wypłacany przez wszystkie podmioty.
Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek przysługuje:
• na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
• na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.

Wysokość dodatku
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
• 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Dodatek jest wypłacany raz w roku, we wrześniu.

Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo.

Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 50,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł – miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Niezbędne dokumenty
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie albo oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Niezaleznie od kryteriów finansowych przysługują:
●Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe) 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
•Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne) maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka (świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.).

Istnieje także możliwośc występowania o świadczenia opiekuńcze do których zaliczamy:
•świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł miesięcznie dochód musi wynosić 583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny.
•zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięczniew tym wypadku nie obowiązują kryteria dochodowe.
Podane powyżej dochody są dochodami netto czyli pomniejszone o podatek dochodowy oraz o składki na ubezpiecznia zdrowotne i społeczne.

Świadczenia rodzinne realizują:
•organ właściwy;
•samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Organem właściwym w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.


żródło wszystkich informacji: http://www.maluchy.pl/porady_prawne/
 
Becikowe!!

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.
 • Becikowe przysługuje:
 • matce,
 • ojcu lub
 • opiekunowi prawnemu dziecka.
Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców).
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego. Jest to tak zwany drugi tysiąc becikowego przysługujący najbiedniejszym rodzinom. Do dnia 31 grudnia 2005 roku, dodatek ten wypłacany był w wysokości 500 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583 zł. Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.
Dla kogo dodatek?
Jak stanowi art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka - do ukończenia przez to dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Należy pamiętać, że ustawa o świadczeniach rodzinnych podaje następującą definicję opiekuna faktycznego - jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka. Nie jest, zatem opiekunem faktycznym babcia dziecka pozostawionego pod jej opieką przez rodziców, którzy np. wyjechali za granicę do pracy sezonowej. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Zatem rodzina z bliźniakami otrzyma dwa dodatki - na każde z dzieci po 1000 zł.


Jak otrzymać dodatek?
Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba najpierw złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w którym należy zaznaczyć: dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, czyli przede wszystkim jej dochód netto uzyskany w roku 2004 nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, to przysługuje tej rodzinie prawo do zasiłku rodzinnego. Dzięki temu rodzina może się starać także o dodatki do zasiłku rodzinnego - w naszym przypadku dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Gdzie złożyć wniosek?
 • u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca taki do końca bieżącego okresu zasiłkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wypłaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli ktoś ubiega się o zasiłek rodzinny i inne dodatki niż wymienione powyżej, czyli np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - po wszystkie świadczenia od razu powinien zgłosić się do urzędu gminy bądź upoważnionego do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy społecznej.
 • w pozostałych przypadkach (dotyczy np.: osób bezrobotnych, osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników, funkcjonariuszy) wniosek o świadczenia rodzinne uprawnieni składają w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć przede wszystkim:
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.
W zależności od sytuacji rodzinny mogą być też wymagane inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko kończy 1 rok życia. UWAGA! Na wnioski złożone w grudniu ubiegłego roku, które są rozpatrywane już po 1 stycznia 2006 roku przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Data złożenia wniosku nie decyduje tu o wysokości dodatku. Istotne znaczenie ma dzień, w którym podejmowana jest decyzja. Ponieważ zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, zatem decyzja wydawana jest w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu wydawania tej decyzji. Dlatego wszystkie decyzje o przyznaniu dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wydane po dniu 1 stycznia 2006 roku, powinny wskazywać jako wysokość dodatku kwotę 1000 zł.


Becikowe samorządowe:

Sprawdź, czy przysługuje w twoim samorządzie - Becikowe, �wiadczenia rodzinne, polityka prorodzinna
 
wiec ponawia swoje pytanie do Melanie w tym watku:-) :tak:


Melanie a nie wiwsz czy my mozemy tez sie o becikowe ubiegac????
tutaj podobno bardzo ciezko dostac te pare f na pierwsze dziecko
malo kto dostaje

oj jakby mi sie tysiak przydal
pewnie jak kazdemu:tak: ;-)
 
miloku-znalazłam takie coś:

Świadczenia rodzinne w dowolnym kraju UE
Świadczenia rodzinne (np. zasiłek rodzinny, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny) przysługuje nam, nawet gdy mieszkamy na terytorium innego państwa, niż to, które jest zobowiązane do wypłaty świadczenia - także wtedy, gdy nasza rodzina mieszka w innym kraju niż to, które przyznało świadczenia.
Świadczenia mogą być przesyłane do dowolnego kraju UE (zostaną przeliczone na jego walutę). Zostaną przekazane przelewem, czekiem lub przekazem pocztowym.
Jeśli mamy umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy albo prowadzimy działalność gospodarczą za granicą, świadczenie zostanie nam przyznane według kryterium tego kraju. Nawet jeśli nasza rodzina została w Polsce.
Jeśli polski pracodawca oddelegował nas do pracy za granicą, będziemy otrzymywali świadczenia rodzinne z Polski.
Jeśli przysługuje nam renta lub emerytura z kilku państw UE, to otrzymamy zasiłki rodzinne z kraju, w którym mieszkamy.
Jeśli nie przysługuje nam zasiłek rodzinny w kraju, w którym mieszkamy, wypłaci nam je państwo, w którym byliśmy ubezpieczeni najdłużej.
Jeśli mamy prawo do świadczeń z dwóch krajów, a zasiłek rodzinny wypłaca nam państwo, w którym to świadczenie jest niższe, to drugi kraj powinien nam dopłacić różnicę między wyższą i niższą kwotą. Dzięki temu zawsze powinniśmy dostać najwyższą możliwą sumę świadczenia.
Aby uzyskać świadczenie rodzinne w państwie, gdzie pracujesz, musisz złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji, możesz to zrobić za pośrednictwem pracodawcy.
źródło: Gazeta Prawna
 
Noooo Agutek własnie odpaliłam BB i jestem POD WRAŻENIEM :tak: :szok: . Ale to pięknie przygotowałaś!!! Teraz idę zjeść obiad a potem wczytam się w szczegóły....
 
Agutek bravo, niezle to przygotowalas :tak:

zastanawia mnie czy ja mam zlozyc podanie w urzedzie miasta, czy urzedzie gminy (dzielniecy) :eek:
 
reklama
Słuchajcie a orientujecie się jak to jest z kasą z ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia grupowego?? Bo ja słyszałam 2 wersje, tylko czy któraś jest prawdziwa?.

Pierwsza - że wszystkim zajmuje się zakład pracy po doniesieniu aktu urodzenia i ubezpieczalnia przesyła po jakimś czasie kasiorkę na nasze konto.

Druga - że pobiera się z zakładu pracy polisę ubezpieczeniową i idzie z nią do ubezpieczalni, która od ręki wypłaca należną kasę.
 
Do góry