reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Czy pomożesz Iwonie nadal być mamą? Zrób, co możesz! Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Zobacz
reklama

Wychowawczy urlop.... macierzyński... i sprawy poważne

iwon3004

lipcowa mamuśka 09
Dołączył(a)
12 Maj 2008
Postów
3 302
Miasto
Bielsko
Urlop wychowawczy - zasady


Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś komu te informacje pomogą :)


Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikom zatrudnionym co najmniej sześć miesięcy. Może z niego skorzystać jeden z rodziców, opiekunów dziecka, albo oboje, jednak przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Wniosek musi być uwzględniony Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika. Oznacza to, że decyzję o skorzystaniu z urlopu podejmuje pracownik. Jeśli złoży taki wniosek, pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. Wniosek należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W razie niezachowania tego terminu pracodawca udzieli urlopu nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Oczywiście może udzielić urlopu wcześniej, ale zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Nie tylko o rozpoczęciu, ale także o zakończeniu urlopu decyduje pracownik. Choć z reguły urlop wychowawczy kończy się z upływem terminu wskazanego przez pracownika we wniosku, może on jednak wcześniej wrócić do pracy. Nie musi on uzasadniać swojej decyzji, ale warto wyrazić ją na piśmie.

Trzeba jednak zapamiętać, że wcześniejszy powrót do pracy jest możliwy: • w każdym czasie - za zgodą pracodawcy, • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
Urlop można podzielić Urlop wychowawczy można dzielić, ale najwyżej na cztery części. Jeżeli pracownik cztery razy wystąpi o urlop, ale nie wykorzysta jego pełnego wymiaru traci uprawnienia. Zapamiętać trzeba, że to pracownik, a nie pracodawca decyduje o tym, ile wykorzysta urlopu z przysługującego mu na podstawie kodeksu pracy wymiaru, na ile części go podzieli (maksymalnie na cztery) i jak długo będzie trwać każda z nich.
Pracownik nie ma obowiązku powiadomienia pracodawcy, jak będzie wykorzystywał cały urlop - występuje z wnioskiem o udzielenie urlopu oddzielnie na każdą jego część. Możliwa praca zarobkowa W czasie urlopu pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy (na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia, o dzieło) albo inną działalność, np. gospodarczą, wolontariat, a także naukę lub szkolenie, pod warunkiem że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Warunkiem wymienionej wyżej aktywności jest możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgoda pracodawcy na jej podjęcie nie jest potrzebna. Gdy jednak pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ma prawo odwołać go z urlopu i wezwać do stawienia się do pracy. Świadczenia za czas urlopu Osoby, które korzystają z urlopu wychowawczego, mogą otrzymać zasiłek rodzinny i dodatek do niego.

Przyznanie tych świadczeń uzależnione jest od wysokości dochodu na członka rodziny. Zasiłek rodzinny jest wypłacany, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł netto miesięcznie. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód na członka rodziny nie może przekraczać 583 zł. Dodatek wynosi 400 zł miesięcznie. Przysługuje uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: • 24 miesięcy kalendarzowych; • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać dodatek, trzeba bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawać w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy. Dodatek nie będzie przysługiwał, jeżeli: • osoba go otrzymująca podejmie lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych, dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, • w okresie urlopu wychowawczego osoba korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek na kolejne dziecko Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, która urodzi kolejne dziecko, nadal korzysta z urlopu wychowawczego - nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale przysługuje jej zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającej po porodzie, czyli w wymiarze krótszym o dwa tygodnie. Gdy pracownica urodzi dziecko tuż przed końcem urlopu wychowawczego, będzie miała prawo do części urlopu macierzyńskiego.
Ochrona przed zwolnieniem Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest jednak dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05, OSNP z 2006/21-22/315). Wymienioną ustawę stosują pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Zwolnienia grupowe są możliwe, gdy czas trwania urlopu wynosi co najmniej trzy miesiące, a przy zwolnieniu indywidualnym dodatkowo sprzeciwu nie może wnieść zakładowa organizacja związkowa.

Ponadto podczas urlopu wychowawczego umowa o pracę może rozwiązać się: • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych - gdy trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie stawił się do pracy na wezwanie pracodawcy, • jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, • na mocy porozumienia stron.

PRZYKŁAD:TERMIN WYZNACZA PRACOWNICA Joanna K. poinformowała pracodawcę, że chce skorzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca zażądał, aby wystąpiła z wnioskiem o udzielenie tego urlopu dopiero za pół roku, gdyż obecnie firma ma dużo zleceń. Postępowanie pracodawcy jest niezgodne z przepisami. O terminie wykorzystania urlopu decyduje pracownica i nie ma ona obowiązku dostosowania się do żądania pracodawcy.

PRZYKŁAD: NAJPIERW MATKA, POTEM OJCIEC Marta K. wykorzystała 18 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie Rafał K. - ojciec dziecka wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie mu urlopu wychowawczego. Z uwagi że przepisy nie wymagają, by pracownik - ojciec dziecka - przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego przebywał na urlopie macierzyńskim, jego pracodawca jest obowiązany udzielić mu tego urlopu.

PRZYKŁAD: URLOP PODZIELONY NA CZĘŚCI Barbara C. korzystała z urlopu wychowawczego w następujący sposób: cztery razy składała wniosek o urlop na dwa miesiące. Gdy wystąpiła z kolejnym wnioskiem, pracodawca go nie uwzględnił. Odmowa pracodawcy jest uzasadniona. Urlop wychowawczy może być bowiem podzielony najwyżej na cztery części.

PRZYKŁAD: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ Jadwiga J. podczas urlopu wychowawczego wyjechała z dzieckiem do innego miasta i tam zaczęła prowadzić działalność gospodarczą, pracując w domu. Ma ona prawo do korzystania z urlopu wychowawczego u dotychczasowego pracodawcy. Podjęta działalność nie wyklucza bowiem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim miejscu będzie ta opieka sprawowana.

PRZYKŁAD: WYCOFANIE WNIOSKU Termin rozpoczęcia korzystania z urlopu wychowawczego, wskazany przez pracownicę we wniosku, przypada na okres jej choroby. W takiej sytuacji pracownica może wystąpić do pracodawcy o wycofanie wniosku. Jeżeli złoży pismo w tej sprawie siedem dni przed rozpoczęciem urlopu, pracodawca musi uwzględnić ten wniosek. Gdy nie zachowa tego terminu, pracodawca może wyrazić zgodę na wycofanie wniosku i złożenie nowego, ze zmienionym terminem rozpoczęcia urlopu, zależy to jednak wyłącznie od jego dobrej woli.

PRZYKŁAD: ZWOLNIENIE PO ZAKOŃCZENIU URLOPU Ewa D. wykorzystała trzy lata urlopu wychowawczego. W tym czasie pracodawca zlikwidował jej stanowisko pracy i obecnie nie ma możliwości zatrudnienia jej na stanowisku równorzędnym. Pracodawca może wypowiedzieć Ewie D. umowę o pracę. Zdaniem Sądu Najwyższego brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok z 3 listopada 1994 r., I PRN 77/94, OSNAP 1995/2/24).

Ważne! Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Uwzględniany jest m.in. przy ustalaniu okresu wypowiedzenia, wymiaru urlop.
 
reklama
Dłuższy macierzyński 2009


Od 1 stycznia 2009 wydłużył się czas trwania urlopu macierzyńskiego. Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz regulacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Zgodnie z nowymi przepisami obowiązujący wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest wyłącznie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, a czas jego trwania wynosi:

* 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
* 31 tygodni kiedy kobieta rodzi dwoje dzieci
* 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków
* 35 tygodni przy urodzeniu czwórki dzieci
* 37 tygodni kiedy rodzi się piątka lub więcej dzieci

Taki sam wymiar urlopu przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie przed ukończeniem przez nie 7 roku życia, lub do wieku 10 lat kiedy wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Na przykład: kiedy przyjęte zostało jedno dziecko to okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni - kiedy pracownik przyjął piątkę lub więcej: 37 tygodni.

Nowe przepisy pozwalają na przerwanie urlopu macierzyńskiego przez pracownicę oraz korzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca. Ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego wyłącznie za okres sprawowania opieki nad dzieckiem odpowiadający okresowi pobytu matki dziecka w szpitalu. Wtedy łączny okres zasiłku macierzyńskiego wypłaconego obojgu rodzicom nie może przekraczać wymiaru urlopu podanego powyżej (to uprawnienie przysługuje po wykorzystaniu przez pracownicę 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie)

Ponadto ubezpieczonemu - ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 56 dni, w okresie korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie i jest wypłacany z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowo urodzonym dzieckiem, którego matka przebywa w szpitalu. Dodatkowym warunkiem jest przerwanie zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Nowe przepisy Kodeksu pracy a co za tym idzie okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego dotyczy także osób, które w chwili wejścia w życie nowych uregulowań już korzystały z tych urlopów. Znaczy to, że okres pobierania zasiłku będzie wydłużony bez konieczności składania wniosku, jednak na wcześniej złożonych dokumentach musi być informacja o liczbie dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Długość trwania urlopu macierzyńskiego będzie się stopniowo zwiększać aż do 2014 roku, do wymiaru 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i o 8 tygodni kiedy na świat przychodzi więcej niż jedno dziecko.

Od stycznia 2010 roku mają zacząć obowiązywać przepisy o urlopie ojcowskim, według których ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do takiego urlopu w wymiarze jednego tygodnia, a od 2012 roku - dwóch tygodni. Będzie on niezależny od urlopu macierzyńskiego przysługującego obojgu rodzicom.

Warto także nadmienić, że zmieniła się maksymalna długość okresu, w którym przysługuje zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży - został on wydłużony ze 180 do 270 dni. Wyjątkiem są tutaj osoby, którym przed 1 stycznia 2009 roku wydano decyzję o przyznaniu świadczenie rehabilitacyjnego.

Źródło: ZUS 
Iwon, czy wiesz cos moze o przepisach ochronnych dotyczacych kobiet korzystajacych z uropu mac/wych - ze nie mozna ich zwolnic do 1 roku od powrotu do pracy?
 
Będąc na macierzyńskim i wychowawczym nie ma mowy w ogóle o zwolnieniu bo właśnie jesteś pod ochroną. Ale już gorzej jest jak się powraca do pracy....
Gdzieś doczytałam, że jak wrócisz do pracy po macierzyńskim ale w niepełnym wymiarze pracy to jesteś chroniona przez jakiś tam okres.... Ale niestety się nie orientuje co i jak??:zawstydzona/y::-( Tu bym prosiła o wypowiedź te osoby, które znają się na prawie pracy w stosunku do MAM.;-)
 
A ja chciałabym zwrócić uwagę na przepisy umożliwiające dłuższy pobyt z dzieciaczkiem i dostawanie kaski :-) ostatnio koleżanka powiedziała mi o takim rozwiązaniu.
Zaraz po macierzyńskim można pójść na max 2 miesiące w ciągu roku na zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem, płatne 80% ale lepsze to niż nic na wychowawczym. Wystarczy że lekarz chyba na samym początku wpisze do książeczki dziecka albo karty że widzi jakieś potencjalne ryzyko np. związane z bioderkami, co nikogo nie zdziwi, a potem tytułem zwolnienia obserwacja wspomnianych bioderek, których nie da sie obserwować będąc w pracy :tak:
Ja właśnie planuję tak zrobić - najpierw macierzyński, potem miesiąc zwolnienia (nie chcę przeginać), urlop, w tym jeszcze zaległy z 2008 r. a potem zobaczymy - albo miesiąc lub 2 wychowawczego albo powrót na niepełny etat.
 
ANTKOWA czy Ty pamietasz moze ze SzR - jak rodzi sie dziecko na Inflanckiej to daja pozniej karteczke gdzie i kiedy trzeba zglosic sie po odbior sktu urodzienia itd. Pamietasz adres gdzie trzeba isc?? Ja pamietam , ze kolo kina Muranow :-) A musze sie wybrac tam, albo zadzwonic teraz. A nie wiem gdzie amm dzwonic :-)
 
A ja chciałabym zwrócić uwagę na przepisy umożliwiające dłuższy pobyt z dzieciaczkiem i dostawanie kaski :-) ostatnio koleżanka powiedziała mi o takim rozwiązaniu.
Zaraz po macierzyńskim można pójść na max 2 miesiące w ciągu roku na zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem, płatne 80% ale lepsze to niż nic na wychowawczym. Wystarczy że lekarz chyba na samym początku wpisze do książeczki dziecka albo karty że widzi jakieś potencjalne ryzyko np. związane z bioderkami, co nikogo nie zdziwi, a potem tytułem zwolnienia obserwacja wspomnianych bioderek, których nie da sie obserwować będąc w pracy :tak:
Ja właśnie planuję tak zrobić - najpierw macierzyński, potem miesiąc zwolnienia (nie chcę przeginać), urlop, w tym jeszcze zaległy z 2008 r. a potem zobaczymy - albo miesiąc lub 2 wychowawczego albo powrót na niepełny etat.

to jest dobre rozwiązanie, tyle,ze moja znajoma mówila,ze poźniej jak wykorzystasz opiekę nad dzieckiem w całości to jakby sie cos działo z nim i był chory to musisz kombinować ze zwolnieniem, bo na dziecko juz więcej nie przysługuje...
ale jak masz zamiar wykorzystać tylko miesiąc, to zawsze jeden bedziesz miala w zapasie...
 
Stopi, zapytam wieczorem, bo jadę na przedostatnie zajęcia i jutro Ci napiszę.

Juluszka, ja to zwolnienie i tak brałabym jeszcze w tym roku i tylko miesiąc, więc zostanie miesiąc zapasu a od nowego roku i tak konto się zeruje i znowu są 2 miesiące :tak: tak przynajmniej mówiła mi koleżanka...
 
ANTKOWA - juz wiem :-) dziekuje!! Skojarzylam ulice na Muranowie - Andersa i juz znalazlam w necie telefon.
 
reklama
Do góry