reklama

Paszport dla dziecka - formalności

Regulacja prawna o paszporcie dla dziecka

Ustawa o dokumentach paszportowych z dn.13 lipca 2006r. , ostatnio znowelizowana 26 lipca 2013 roku.

Zasada wydawania paszportu

prawo każdego obywatela polskiego do otrzymania paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą.

Kiedy organ paszportowy odmawia lub może odmówić wydania paszportu

określone są w art.17 ust.1 ustawy o paszportach, a przypadki unieważnienia wydanego już paszportu – w art.38 ustawy.

Procedura wydawania paszportu:


·    Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju - wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą - konsul RP.
 

·    Paszport wydawany jest na jedną osobę.


·    Ważny jest przez 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 lat oraz 5 lat – dla dzieci poniżej 13 lat.

·    Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

·    W przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez osobę której wydano paszport, organ paszportowy wydaje decyzję o unieważnienie paszportu. Od decyzji w sprawach paszportów i paszportów blankietowych przysługuje odwołanie do Ministra Spraw

·    Paszporty tymczasowe wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą i nie posiadającym paszportu wydanego w kraju.
 

Dokumenty potrzebne do uzyskania paszportu:

·    wypełnione podanie - kwestionariusz paszportowy,

·    jedna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

·    odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESE,

·    odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zawarła związek małżeński za granicą,

·    dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty

·    ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu - do wglądu

Paszport dla dziecka:

·    wniosek o wydanie paszportu składają rodzice lub opiekunowie prawni, w obecności dziecka. Jeżeli dziecko nie ukończyło 5 lat – jego obecność nie jest obowiązkowa;

·    jeżeli przy składaniu wniosku obecne jest tylko jedno z rodziców lub opiekunów prawnych, konieczna jest pisemna (poświadczona) zgoda drugiego z rodziców,

·    jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego,

·    1 fotografia.
 

Składanie dokumentów o paszport


Podanie o wydanie paszportu musi być składane osobiście.
 

Odbiór paszportu

Paszport odbiera się osobiście. Nie jest tu jednak wymagana obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
 

Opłaty za wydanie paszportu

Opłata paszportowa za wydanie paszportu wynosi 140 zł (opłata podstawowa) dla osoby dorosłej i 30 zł. dla dziecka,
 

Ulgowa opłata paszportowa wynosi 70 zł. pobierana jest od:

·    emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także małżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

·    osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

·    kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego,

·    uczącej się młodzieży szkół dziennych i studentów studiów stacjonarnych.
 

   Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:


·    osobom, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat

·    osobom, przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

·    osobom, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

·    żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Podwyższona opłata paszportowa:

za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podbiera się opłatę paszportową w wysokości 420 zł, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza,

Czas oczekiwania na wydanie paszportu

Czas oczekiwania na paszport nie powinien być na pewno dłuższy niż 30 dni.   
 

Opracowała Magdalena Busk

aktualizacja - na rok 2013 - Marzanna Szulta

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: