Becikowe oraz dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Becikowe oraz dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana „becikowym”, przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł matce, ojcu bądź też opiekunowi prawnemu dziecka. Istotne jest tu jednak kryterium dochodowe – miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1922 zł.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jak się ubiegać o becikowe?

Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę, czyli becikowe, można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Czas na złożenie tego wniosku to 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wnioski, które zostają złożone po wyżej wymienionym terminie są  pozostawiane bez rozpoznania.

Kto może otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

Prawo do ubiegania się o becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, które urodziło się żywe. W przypadku gdy w trakcie porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko, to becikowe przysługuje na każde z tych dzieci.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Do wniosku o becikowe należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarza przynajmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu; odpis aktu urodzenia dziecka (rodzice dziecka);
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • ksero dowodu,
  • oświadczenia obojga rodziców, że becikowe na dziecko nie zostało pobrane przez was już wcześniej.

Zasady przyznawania becikowego zostały uregulowane art.15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Celem becikowego jest rekompensata części wydatków związanych z urodzeniem dziecka.

reklama

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Po urodzenia dziecka można się starać nie tylko o 1000 zł jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego. Taką samą wysokość ma dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Jaka jest różnica pomiędzy jednorazową zapomogą (becikowe) a dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka?

Otóż becikowe jest świadczeniem samoistnym, które jest przyznawane niezależnie od prawa do innych świadczeń lub zasiłków. Inaczej ma się sprawa z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Nie jest ono świadczeniem samoistnym i można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

W odróżnieniu od jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu (opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka), którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Ponieważ dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje do zasiłku rodzinnego, w związku z tym, aby go uzyskać, należy spełnić warunki niezbędne do uzyskania zasiłku rodzinnego. Jest to między innymi, kryterium dochodowe.

I tak powyższe świadczenia przysługują, gdy dochód na osobę w rodzinie (a także dochód w przypadku osoby uczącej się) nie jest wyższy niż: 674 zł lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dokumenty niezbędne do otrzymania dodatku są jedynie uzupełnieniem wniosku o wydanie zasiłku rodzinnego składanego w urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej, która w gminie realizuje świadczeń rodzinnych).

Niezbędnym dokumentem jest w tym przypadku zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną (obowiązek ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowali).

Rodzice mogą się ubiegać zarówno o becikowe, jak i o dodatek do zasiłku rodzinnego. Część gmin wypłaca również własną zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, którą ustala się uchwałą rady gminy. Jest ona wypłacana z jej środków własnych.

 

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z póź.zm.)
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497)
3.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1810 z póź.zm.)
4.    Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 z póź.zm.)
5.    Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428 z póź.zm.)
6.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź.zm.)
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: