Zasiłek rodzinny. Niezbędne informacje

Co warto wiedzieć o zasiłku rodzinnym?

Zasiłek rodzinny. Niezbędne informacje

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, wypłacane uprawnionym osobom, w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Tzw. rodzinne otrzymują rodziny z dziećmi, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje tylko wówczas, gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza założonej kwoty - tzw. kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny - kryterium dochodowe

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł).Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Ile wynosi wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

⦁    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
⦁    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
⦁    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

reklama

Kto zajmuje się wypłatą zasiłku rodzinnego?

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych jest jednak często przekazywana do jednostki organizacyjnej gminy, na przykład do ośrodka pomocy społecznej czy PCPR

reklama

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1.    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2.    opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3.    osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Czy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości prawo do zasiłku rodzinnego wygasa?

Nie. Świadczenie jest przyznawane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat lub zakończenia nauki szkolnej jednak nie dłużej niż do 21 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

reklama

Komu zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Zasiłku rodzinnego nie otrzymają:

 • dzieci lub osoby uczące się, które wstąpiły w związek małżeński,
 • dzieci przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie (także piecza zastępcza),
 • osoby uczące się przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie,
 • pełnoletnie dzieci lub osoby uczące się, które otrzymały zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci bez zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od jednego rodzica na rzecz dziecka, z wyjątkiem gdy: rodzice lub rodzic dziecka nie żyją, ojciec dziecka pozostaje nieznany, powództwo o świadczenia alimentacyjne od drugiego rodzica zostało oddalone, sąd nakazał jednemu rodzicowi ponosić całkowity koszt utrzymania dziecka i nie zasądził alimentów od drugiego rodzica, członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za granicą (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

źródło: gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: