Czy twoje dziecko wróci do szkoły? Zobacz wytyczne GIS, MZ i MEN

Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiono zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne

Czy twoje dziecko wróci do szkoły? Zobacz wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża kolejny etap "odmrażania" szkół i wybranych placówek oświatowych, których tryb pracy został zmieniony w związku z epidemią koronawirusa. Na konferencji 13 maja o nowych planach poinformowali premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski. Kiedy dzieci wrócą do szkół? Zobacz kalendarz "odmrażania" placówek.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej

Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski dodał, że oprócz opieki nad dziećmi z klas 1-3 nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych. O tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia, będą decydować rodzice.

Szef rządu zaznaczył, że jeśli rodzice zdecydują o pozostaniu ich dzieci w domach, będą nadal otrzymywać zasiłek opiekuńczy.

- Utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory. Tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu. Jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy - oświadczył premier.

Nadal będzie realizowana podstawa programowa. Jak zaznacza resort, w zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

reklama

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Obowiązują różne obostrzenia. Jakie? Jest ich naprawdę wiele – układają się w długą listę. Zastanawia, czy nauka w takim trybie jest w ogóle możliwa. Oto niektóre z wytycznych:

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

  • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
  • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
  • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
  • Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
  • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men [zakładka "Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna"].

Kalendarz "odmrażania" placówek

Jak przedstawia się kalendarz "odmrażania" placówek na wyższych szczeblach edukacji?
W ramach trzeciego etapu znoszenia obostrzeń od 18 maja będą otwarte szkoły policealne oraz schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu.

Powróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię lub orzeczenie o konieczności odbywania takich zajęć.

Uczniowie ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Koniecznym warunkiem możliwości prowadzenia zajęć będzie spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Niezbędna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Od 4 maja uczniowie techników mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja uczniowie trzecich klas technikum, którzy nie skorzystali z dodatkowych form realizacji praktyk, będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców. W tym przypadku również konieczne będzie zachowanie określonych warunków sanitarnych.

Od 18 maja ruszą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne, za zgodą rodzica. Jest to związane z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii.

reklama

Egzamin ósmoklasisty i matura

Od 25 maja br. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Od 25 maja br. będą mogły także ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

- Przygotowujemy wytyczne odnośnie przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzamin ósmoklasisty - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W szkołach jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć i trzeba to robić tak, żeby było to bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin - powiedział szef MEN.

Matury będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca i będą to wyłącznie egzaminy pisemne, z kolei trzydniowy egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 16 czerwca.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem MEN, szkoły pozostają zamknięte do 24 maja, a zajęcia odbywają się w systemie zdalnym.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: