Rodzina 500 plus - wniosek

Rodzina 500 plus - wniosek

Pierwsze świadczenia wychowawcze, będące realizacją programu "Rodzina 500 plus", były wypłacane przed 1 lipca 2016 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wzór wniosku można znaleźć w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  określającego sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego (razem z załącznikami i pouczeniami to 42-stronicowa lektura). Zawarto w nim m.in. katalog dokumentów potrzebnych do ustalenia prawa do świadczenia. Wzory wniosku oraz niezbędnych oświadczeń stanowią załączniki.

reklama

Jakie dane musisz podać we wniosku?

We wniosek wpisać należy dane rodzica, na którego będą wypłacane pieniądze (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, miejsce ubezpieczenia – ZUS czy KRUS), dane dziecka lub dzieci (imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo i stan cywilny), dane członków rodziny (partnera/małżonka oraz dzieci do 25. roku życia).

Jakie dokumenty są potrzebne?

Sam wniosek nie wystarczy. Należy dołączyć do niego:

  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców - określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia.

Nie trzeba podawać danych o dochodach (potrzebnych, gdy rodzice/opiekunowie starają się o świadczenie na pierwsze dziecko), gmina pozyska je sama (US, ZUS, KRUS).

reklama

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy wypełnić i złożyć od 1 kwietnia do końca czerwca – wówczas przysługuje wyrównanie za okres od 1 kwietnia. Jeśli termin złożenia wniosku zostanie przekroczony, wyrównanie już nie obowiązuje.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Teoretycznie można to zrobić przez internet, wymagany jest jednak podpis elektroniczny.

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania, także przez internet, a samo świadczenie będzie przekazywane przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

źródło: gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: