reklama
Becikowe oraz dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Becikowe oraz dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytuły urodzenia dziecka zwana powszechnie „ becikowym”, przysługuje jednorazowo  w wysokości 1000 zł matce, ojcu bądź też opiekunowi prawnemu dziecka.

Obowiązuje tu jednak kryterium dochodowe – miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 1922zł.

Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) Termin na złożenie wniosku to dwanaście miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wnioski, które zostają złożone po wyżej wymienionym terminie są  pozostawiane bez rozpoznania.

Do pisemnego wniosku o zapomogę (becikowe) powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;

3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców);

4.zaświadczenie lekarskie  potwierdzające  przebywanie pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Katalog tych dokumentów nie jest jednak zamknięty. W razie wątpliwości, gmina może żądać dodatkowych dokumentów i informacji np. dokumentu o miejscu zameldowania drugiego z rodziców dziecka (informacja taka znajduje się dokumencie potwierdzającym jego tożsamość), a w przypadku gdy nie pokrywa się on z meldunkiem pierwszego z rodziców, ubiegającego się o zapomogę, żądać od drugiego rodzica zaświadczenia z gminy, w której jest zameldowany, że nie ubiega się tam o zapomogę.

W odróżnieniu od jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje  matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu (Opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka.), którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego, czyli ich dochód netto nie przekracza kwoty 539 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć u pracodawcy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników, jeśli natomiast osoba ubiegająca się jest osobą bezrobotną, funkcjonariuszem lub jej pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wniosek o przyznanie dodatku należy wówczas złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do wniosku o becikowe należy również dołączyć następujące dokumenty :

•    uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

•    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka

•    orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

•    zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny. Zaświadczenia takie wydają Urzędy Skarbowe. Termin o złożenie wniosku upływa po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.

aktualizacja Marzanna Szulta

reklama

Niezbędniki w dziale ciąża