Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Od 2017 roku rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w ciąży, na prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4000 zł?

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Z wnioskiem o świadczenie będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję), jeśli ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Ile dostaniesz?

 • 4000 zł (jednorazowo),
 • świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

Gdzie złożyć wniosek?

 • Dowiedz się w swoim urzędzie gminy, gdzie złożyć wniosek.
 • Każda gmina wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski. Może nią być na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna placówka.

Co przygotować?

 • wniosek o jednorazowe świadczenie,
 • swój dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),

Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

reklama

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia?
 • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
 •  Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

- bezpośrednio w jej siedzibie, - wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne

Źródło:  www.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz  wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2229)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: