Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Od 2017 roku rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4000 zł

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.
 • Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Z wnioskiem o świadczenie będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję), jeśli ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka.

reklama

Ile dostaniesz?

 • 4000 zł (jednorazowo),
 • świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

Gdzie złożyć wniosek

 • Dowiedz się w swoim urzędzie gminy, gdzie złożyć wniosek.
 • Każda gmina wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski. Może nią być na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna placówka.
 • Obowiązują procedury takie jak przy wypłacie „becikowego”.

reklama

Co przygotować

 • wniosek o jednorazowe świadczenie,
 • swój dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),

Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia

 • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
 • Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

- bezpośrednio w jej siedzibie,

- wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

 • Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Źródło:  gov.pl

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: