Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Gdy na świecie pojawia się nowy członek naszej rodziny nagle okazuje się, że pojawiają się również nowe „wyzwania” finansowe. Sprawdź, na co może liczyć twoja rodzina. O jakie pieniądze na dziecko możesz się ubiegać? Poznaj wszystkie świadczenia rodzicielskie.

Najpopularniejsze jest „świadczenie wychowawcze 500+”. Oprócz niego rodzicom może przysługiwać:

Świadczenie wychowawcze 500+ (usługa online)

Wysokość: 500 zł/miesięcznie na dziecko poniżej 18 roku życia.

Dla kogo wsparcie? Świadczenie przysługuje każdej rodzinie, w której wychowuje się co najmniej jedno dziecko poniżej 18 roku życia.

Co należy zrobić? Należy złożyć wniosek przez Internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. np. przy pomocy bankowości elektronicznej lub osobiście w gminie zamieszkania (urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych).

Becikowe

Wysokość: 1000 zł jednorazowo

Dla kogo wsparcie? Becikowe przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, jeśli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie.

Co należy zrobić? Należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Dane do wypełnienia wniosku online to przede wszystkim dane wnioskodawcy i dziecka, na które będzie składany wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie.

Inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego to m.in.:

 • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską,
 • jeśli sytuacja dochodowa rodziny się zmieniła – dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez wnioskodawcę lub kogoś z rodziny,
 • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

Roczne becikowe, czyli kosiniakowe

Wysokość: 1000 zł/miesiąc przez:

 • 52 tygodnie – jeżeli na świat przyszło jedno dziecko;
 • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci;
 • 67 tygodni - gdy dzieci jest troje;
 • 69 tygodni – przy czwórce dzieci;
 • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej.

Dla kogo wsparcie? Kosiniakowe przysługuje rodzicom, którym z uwagi na brak ubezpieczenia nie przysługuje roczny urlop macierzyński/rodzicielski. Świadczenie to przysługuje również tym rodzicom, których zasiłek macierzyńskim byłby niższy niż 1000 zł/miesięcznie. Wówczas zasiłek zostaje wyrównany do 1000 zł.

Chodzi głównie o osoby zatrudnione na umowę o dzieło, bezrobotne, studiujące,
a także te zatrudnione na umowę zlecenie, na część etatu, rolników lub prowadzących własną działalność gospodarczą.

Co należy zrobić? Tak jak w przypadku becikowego należy złożyć wniosek wraz z aktem urodzenia dziecka w miejskich, gminnych instytucjach pomocy społecznej lub przez Internet. Jeśli matka zgłosi się po świadczenie po upływie 3 miesięcy od dnia porodu, to świadczenie będzie przysługiwać dopiero od momentu złożenia wniosku. Ważne jest, że świadczenie jest niezależne od dochodu na członka rodziny.

Jednorazowe świadczenie 4000 zł na dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu

Wysokość: 4000 zł jednorazowo

Dla kogo wsparcie? Świadczenie przysługuje rodzinom, którym urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Co należy zrobić? Wniosek składa w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka jedno z rodziców, opiekunów prawnych jeżeli dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Urząd Gminy wyznacza placówkę wypłacającą świadczenie. Może nią być gminny ośrodek społeczny.  

reklama

Zasiłek rodzinny, tzw. rodzinne

Wysokość: w zależności od wieku dziecka

 • 95 zł/miesięcznie – na dziecko do 5. roku życia
 • 124 zł/miesięcznie – na dziecko między 5. a 18. rokiem życia
 • 135 zł/miesięcznie – na dziecko między 18. a 24. rokiem życia (jeśli dziecko się nadal uczy)

Dla kogo wsparcie? rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 zł (w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest to 764 zł).

Co należy zrobić? Należy złożyć wniosek w instytucjach gminnych (m.in. w powiatowych centrach rodziny i w ośrodkach pomocy społecznej) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu

Dodatki do zasiłku rodzinnego  

Uwaga: dodatki przysługują osobom, którym przyznano zasiłek rodzinny czyli są przyznawane w zależności od dochodu

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wysokość: 400 zł/miesięcznie przez:

 • 24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy – w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem (bliźnięta, trojaczki, czworaczki itd.)
 • 2 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

Wysokość: 193 zł na dziecko, jednak nie może on przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatek może być zwiększony o 80 zł, nie wyżej jednak niż do 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wysokość: 95 zł/miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko

reklama

Przysługuje osobom, które opiekują się więcej niż 2 dzieci.
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wynosi: 90 zł miesięcznie – na dziecko do 5. roku życia i 110 zł/miesięcznie – na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Przysługuje osobom, których dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności (także umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności).

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • 100 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo),
 • 113 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły lub 69 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (miesięcznie, poza lipcem i sierpniem).

Inne świadczenia rodzicielskie  

Świadczenie pielęgnacyjne 

świadczenie pielęgnacyjne  od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie - przyznawane jest rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia). Kwota świadczenia jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł – przyznawany jest co miesiąc rodzicom niepełnosprawnego dziecka. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

reklama

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł - przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Pozostałe świadczenia dla rodziców

Rodzice mogą liczyć również na wsparcie państwa w postaci innych świadczeń, np.:

 • ulga podatkowa na dziecko - ulga prorodzinna przyznawana jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat lub 25 lat (w sytuacji gdy dziecko nadal się uczy i jego roczny dochód nie przekroczy 3.089 zł). Ulga przyznawana jest również bez względu na wiek na dzieci, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulgę rozlicza się z rocznym zeznaniem podatkowym, a jej wysokość wynosi odpowiednio: 1.112,04 zł na pierwsze dziecko, 1.112,04 zł na drugie dziecko, 2.000,04 zł na trzecie dziecko oraz 2.700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

 • karta Dużej Rodziny - (usługa online) jest to uprawnienie do korzystania ze zniżek dla rodzin mających troje lub więcej dzieci. Oferują ją instytucje publiczne i firmy prywatne (kina, sklepy, banki). Są to rabaty transportu kolejowego, wstępu do muzeów, ośrodków sportowych, hoteli, wycieczek turystycznych, zakupów w sieciach handlowych i kursów w szkołach językowych.
 • świadczenie „Dobry Start” (usługa online). Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia – bez względu na dochody.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111 z póź.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1810 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428 z póź.zm.)
 • https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: